Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία)


Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμοκήπια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια, να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν: α) το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής των αγροτικών κτιρίων γενικά και ειδικότερα των αποθηκών γεωργικών προϊόντων. β) τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τα θερμοκήπια. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμο Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν αγροτικά κτίρια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο  1. Τα  αγροτικά κτίρια. (Γενικά - Είδη των αγροτικών κτιρίων - Κτίρια ατομικής ιδιοκτησίας - Η κατοικία του αγρότη - Οι στάβλοι των διαφόρων ζώων - Κτίρια συνεταιρισμών - Κτίρια αγροτικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών - Κτίρια δημόσιας και κοινωνικής ιδιοκτησίας) Κεφάλαιο  2.  Οι  αποθήκες γεωργικών προϊόντων. (Αποθήκες  γενικής χρήσης - Αποθήκες χόρτων - Αποθήκες καρπών - Αποθήκες γεωμήλων - Σιροί - Αποθήκες νωπών λαχανικών - Ξηραντήρια) Κεφάλαιο  3.  Οι  θεμελιώσεις των γεωργικών κατασκευών. (Το έδαφος θεμελίωσης - Κατάταξη των εδαφών - Ιδιότητες των εδαφών - Επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους θεμελιώσεων - Επιτρεπόμενες τάσεις εδάφους - Συστήματα και μορφές θεμελιώσεων - Άμεση θεμελίωση - Εκσκαφή θεμελίων- Υλικά και μέθοδοι για την κατασκευή των θεμελίων). Κεφάλαιο  4.  Οι λίθινες κατασκευές. (Λιθορριπές - Ξηρολιθοδομές - Κονιάματα τοιχοποιίας - Αργολιθοδομές - Λιθοδομές με λαξευτές πέτρες - Λιθοδομές με πέτρες μισολαξευμένες) Κεφάλαιο  5.  Οι  κατασκευές από τεχνητούς λίθους. (Οι ωμοπλινθοδομές - Οι οπτοπλινθοδομές  - Κατασκευές από τσιμεντόλιθους και κισσηρόπλινθους - Χάραξη και μόρφωση τοίχων υπό τεχνητούς λίθους - Επισκευές  βλαβών στις  τοιχοποιίες - Αιτίες που προκαλούν βλάβες στις τοιχοποιίες - Μορφολογία ρηγματώσεως των τοίχων - Επισκευή ρηγματωμένων τοίχων) Κεφάλαιο  6.  Οι  κατασκευές από σκυρόδεμα. (Υλικά σκυροδεμάτων (τσιμέντο - νερό  -  άμμος - σκύρα) - Προσμίγματα σκυροδεμάτων - Οι  χάλυβες  του οπλισμένου σκυροδέματος - Παρασκευή και κατεργασία του σκυροδέματος - Οι αναλογίες  των υλικών - Κατηγορίες και ποιότητες σκυροδέματος - Βαριά και ελαφριά σκυροδέματα - Επίδραση των καιρικών συνθηκών στο σκυρόδεμα - Συντήρηση και προστασία του σκυροδέματος) Κεφάλαιο  7.  Στέγαση κτιρίων. (Μέρη της στέγης - Υλικά κατασκευής - Φορτία των στεγών - Μορφές στεγών - Είδη στεγών - Ξύλινες στέγες - Μεικτές στέγες - Σιδηρές στέγες - Στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα - Επικαλύμματα στεγών -Οροφές) Κεφάλαιο  8 .  Εισαγωγή στις θερμοκηπιακές κατασκευές. (Οι θερμοκηπιακές κατασκευές στο κόσμο και στην Ελλάδα) Κεφάλαιο 9 : Τύποι θερμοκηπιακών κατασκευών. (Τα θερμοκήπια χωρικού τύπου στη χώρα μας (Τύπος Μακεδονίας - Τύπος Ιεράπετρας - Τύπος Τυμπακίου - Τύπος Φιλιατρών - Τύπος Πρέβεζας) -  Τα τυποποιημένα θερμοκήπια (Η βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου - Αμφικλινές θερμοκήπιο - Αμφικλινές απλό θερμοκήπιο - Αμφικλινές πολλαπλό θερμοκήπιο - Τοξωτό θερμοκήπιο - Τοξωτό απλό θερμοκήπιο - Πολλαπλό τοξωτό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό απλό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό θερμοκήπιο) -  Διαστάσεις κατασκευαστικού στοιχείου θερμοκηπίων (Θερμοκήπια αμφικλινή απλά ή πολλαπλά - Θερμοκήπια τοξωτά απλά ή πολλαπλά - Τροποποιημένα τοξωτά απλά ή πολλαπλά) Κεφάλαιο 10: Τα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων. (Οι υαλοπίνακες - Τα εύκαμπτα πλαστικά φύλλα - Το πολυαιθυλαίνιο  (ΡΕ) - Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - Πολυεστερικά φύλλα - Οι επιφάνειες σκληρού πλαστικού - Ενισχυμένος πολυεστέρας - Οι πολυκαρβονικές επιφάνειες (PC) - Οι ακρυλικές επιφάνειες - Το σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - Υλικά κάλυψης με επιλεκτική περατότητα στο φως - Οικονομική θεώρηση των υλικών κάλυψης) Κεφάλαιο 11: Τα υλικά κατασκευής του σκελετού των θερμοκηπίων. (Το ξύλο - Ο χάλυβας - Το αλουμίνιο) Κεφάλαιο 12 :  Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. (Ορισμοί και κύριες ταξινομήσεις - Τα μόνιμα φορτία της κατασκευής - Τα μονίμως επιβαλλόμενα φορτία  - Τα φορτία ανέμου  - Τα φορτία χιονιού  - Τα φορτία της παραγωγής  - Τα συγκεντρωμένα κατακόρυφα φορτία   - Τα περιστασιακώς επιβαλλόμενα φορτία - Τα σεισμικά φορτία - Τα θερμικά φορτία - Τα συμπτωματικά φορτία χιονιού  - Οι συνδυασμοί φορτίσεων)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μενέλαος Θεοχάρης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ