Στραγγίσεις (Εργαστήριο)


Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος των Στραγγίσεων παρουσιάζονται τεχνικές και δεξιότητες που διαπραγματεύονται την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μιας περιοχής, είτε αυτό βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος, με βασικό σκοπό να καταστεί η περιοχή αυτή πιο κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Επίσης παραθέτεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Στραγγίσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός στραγγιστικού δικτύου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής έργων στραγγίσεων των εδαφών και ιδιαιτέρα των στραγγιστικών δικτύων. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής στραγγιστικών δικτύων Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία  για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα με τις στραγγίσεις εδαφών. Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τις στραγγίσεις εδαφών τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση


Περιεχόμενα

Άσκηση 1η    :  Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους Άσκηση 2η    :  Η κίνηση του νερού στο έδαφος  Ι Άσκηση 3η    :  Η κίνηση του νερού στο έδαφος  ΙΙ Άσκηση 4η    :  Η κίνηση του νερού στο έδαφος  ΙΙΙ Άσκηση 5η    :  Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό Άσκηση 6η    :  Η σταθερή στράγγιση των ομογενών εδαφών , η μέθοδος του Hooghoutdt Άσκηση 7η    :  Η σταθερή στράγγιση των ομογενών εδαφών , η μέθοδος του Kirkham και η μέθοδος του Τερζίδη Άσκηση 8η    : Η σταθερή στράγγιση των διαστρωμένων  εδαφών , η μέθοδος του Kirkham και η μέθοδος του Τερζίδη Άσκηση 9η    :  Η σταθερή στράγγιση των  εδαφών  με τη μέθοδο  του Ernst. Άσκηση 10η  :  Η ασταθής στράγγιση των εδαφών, η εξίσωση του Boussinesq και οι γραμικοποιήσεις της. Άσκηση 11η  : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών (Ι. Μέθοδος της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των  Η.Π.Α.  ΙI. Απλουστευμένη μέθοδος των Glover - Dumm - Van Beers.  ΙΙI. Μέθοδος προ-σέγγισης με την τρίτη γραμμικοποίηση  και  ΙV. Μέθοδος προσέγγισης με την δεύτερη γραμμικοποίηση του  Τερζίδη.) Άσκηση 12η  :  Υπολογισμοί διατομών τάφρων και δραίνων Άσκηση 13η  :  Γενική επανάληψη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μενέλαος Θεοχάρης, Δημήτριος Κατέρης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ