Γενική Φυτοπαθολογία (Θεωρία) - General Phytopathology (Theory)


Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: i) να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της φυτοπαθολογίας ii) να έχουν εξοικειωθεί με την έννοια της ασθένειας, την εισαγωγή στην μορφολογία, βιολογία και την συστηματική ταξινόμηση των σημαντικότερων φυτοπαθογόνων (μύκητες, βακτήρια, φυτικοί ιοί, μυκοπλάσματα, ρικέτσιες, σπερματόφυτα παράσιτα), στην παθογένεση, στην επιδημιολογία, στην συμπτωματολογία, στην διαγνωστική των φυτικών ασθενειών και στους σημαντικότερους τρόπους αντιμετώπισής τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Βασικές γνώσεις, αντικείμενο, σκοπός, ιστορία και σημασία της Φυτοπαθολογίας. Η έννοια της ασθένειας και άλλοι φυτοπαθολογικοί όροι. Αιτιολογία, Συμπτωματολογία, Προϋποθέσεις δημιουργίας ασθενειών στα φυτά (παθογένεση). Τα κυριότερα φυτοπαθογόνα: μύκητες, βακτήρια, φυτοπλάσματα, μυκοπλάσματα, ρικέτσιες ιοί, ιοειδή, φανερόγαμα παράσιτα (μορφολογικά χαρακτηριστικά, βιοοικολογία). Οι σημαντικότερες ασθένειες των φυτών και η αντιμετώπισή τους: μυκώσεις, βακτηριώσεις, ιώσεις. Μη παρασιτικές ασθένειες (επίδραση δυσμενών συνθηκών θερμοκρασίας υγρασίας, θρέψης-Τοξικοί παράγοντες του περιβάλλοντος). Μέθοδοι διάγνωσης των ασθενειών στον αγρό και στο εργαστήριο. Μορφολογία και ταξινόμηση μυκήτων. Μέσα και μέθοδοι αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ