Αρδεύσεις (Εργαστήριο)


Στο εργαστηριακό μέρος των Αρδεύσεων παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα στο πεδίο των αρδεύσεων. Επίσης παρουσιάζεται ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων καθώς και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Παρουσιάζεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής των αρδευτικών δικτύων. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής αρδευτικών δικτύων Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία  για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα με τις αρδεύσεις των καλλιεργειών. Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τις αρδεύσεις καλλιεργειών τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Άσκηση 1η    :  Οι   Ιδιότητες των ρευστών . (Μονάδες μέτρησης φυσικών φαινομένων -Πυκνότητα - Σχετική πυκνότητα -Συνεκτικότητα ή ιξώδες - Τάση των ατμών - Επιφανειακή τάση -Τριχοειδή φαινόμενα - Πίεση των ρευστών - Μέτρο ελαστικότητας - Φυσικές ιδιότητες του νερού σε μονάδες SI - Φυσικές ιδιότητες σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση σε μονάδες SI). Άσκηση 2η    : Υδροστατική. (Υδροστατική πίεση - Η αρχή του Pascal - Μεταβολή της πίεσης με το υψόμετρο μέσα σε ένα ρευστό - Μέτρηση υδροστατικών πιέσεων - Υδροστατικές πιέσεις σε επιφάνειες) Άσκηση 3η    :  Υδροδυναμική. (Ροή ρευστών -Εξίσωση συνέχειας - Εξίσωση ενέργειας - Εξίσωση ποσότητας κινήσεως - Ισχύς )   Άσκηση 4η    :  Μελέτη αρδευτικού δικτύου καταιονισμού. Προκαταρκτικές εργασίες. {Τεχνική περιγραφή του έργου, Περιγραφή της τοποθεσίας  (Γεωγραφική θέση, Τοπογραφικό διάγραμμα). Κλιματολογικά δεδομένα. Εδαφολογικά δεδομένα. Υδρολογικά δεδομένα  (Προέλευση – ποσότητα – ποιότητα – του νερού). Δεδομένα για την  καλλιέργεια }. Άσκηση 5η    :  Μελέτη αρδευτικού δικτύου καταιονισμού. Η  υδατοκατανάλωση της καλλιέργειας.  { Η εξατμισοδιαπνοή.  Η τροποποιημένη μέθοδος του  Penman κατά  Doorenbos – Pruit. Η μέθοδος των Penman – Monteith. Η τροποποιημένη μέθοδος των Blaney – Criddle. Η απλοποιημένη μέθοδος των Blaney – Criddle. Η ενεργός βροχόπτωση. Το ημερήσιο υδατικό έλλειμμα. Η δόση άρδευσης. Το εύρος άρδευσης }. Άσκηση 6η   και Άσκηση 7η    :  Μελέτη αρδευτικού δικτύου καταιονισμού. Η χωροθέτηση και επιλογή των εκτοξευτήρων . { Οι διατάξεις των εκτοξευτήρων.  - Τα χαρακτηριστικά των εκτοξευτήρων. - Ο αριθμός των εκτοξευτήρων επί της γραμμής. Ο αριθμός των γραμμών άρδευσης. -  Ο συνολικός αριθμός των εκτοξευτήρων. -  Η παροχή των εκτοξευτήρων. - Επιλογή των εκτοξευτήρων. - Υπολογισμός της ταχύτητας διαβροχής. -Υπολογισμός της διάρκειας της αρδευτικής δόσης}. Άσκηση 8η    :  Οι   Ροή υπό πίεση μέσα σε κλειστούς αγωγούς . (Ο τύπος των Darcy - Weιsbach - Υπολογισμός του συντελεστή τριβών f , η εξίσωση των Colebrook - White.  –  Απώλειες σε εξαρτήματα εξοπλισμού του δικτύου σωληνώσεων -Επίλυση προβλημάτων σε σωληνωτούς αγωγούς υπό πίεση με χρήση νομογραφημάτων και προσεγγιστικούς τύους. - Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ.) Άσκηση 9η   και Άσκηση 10η    :  Μελέτη αρδευτικού δικτύου καταιονισμού. Διαστασιολόγιση   των αγωγών .  (Είδη αγωγών – Τρόπος τροφοδοσίας. – Ονοματολογία αγωγών. –  Οι αγωγοί εφαρμογής. [Η παροχή των αγωγών εφαρμογής.– Οι αποδεκτές απώλειες φορτίου.– Υπολογισμός των διαμέτρων με α)  κριτήριο ταχύτητας. β)  κριτήριο απωλειών. γ)  κριτήριο πλήγματος. δ)  κριτήριο κόστους.] Οι δευτερεύοντες αγωγοί. [ Η παροχή. –  Αποδεκτές απώλειες φορτίου.–  Υπολογισμός των διαμέτρων.] Ο αγωγός προσαρμογής. Άσκηση 11η     :   Ροή  σε ανοικτούς αγωγούς. (Τύποι υπολογισμού της ομοιόμορφης ροής σε ανοικτούς αγωγούς - Επίλυση προβλημάτων σε ανοικτούς αγωγούς) Άσκηση 12η     :   Μελέτη αρδευτικού δικτύου καταιονισμού.  Το αντλιοστάσιο. (Η παροχή της αντλίας. - Το μανομετρικό ύψος της αντλίας. - Η ισχύς του αντλιοστασίου. - Τροφοδοσία του αντλιοστασίου). Άσκηση 13η     :    Μελέτη αρδευτικού δικτύου καταιονισμού. (Υπολογισμός της διώρυγας προσαγωγής .  Υπολογισμός του θυροφράγματος.  Υπολογισμός του υπερχειλιστή)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μενέλαος Θεοχάρης, Δημήτριος Κατέρης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ