Αρδεύσεις (Θεωρία)


Στο θεωρητικό μέρος των Αρδεύσεων παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα στο πεδίο των αρδεύσεων. Επίσης παρουσιάζεται ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων καθώς και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Παρουσιάζεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής των αρδευτικών δικτύων. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής αρδευτικών δικτύων Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία  για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα με τις αρδεύσεις των καλλιεργειών. Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τις αρδεύσεις καλλιεργειών τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή. (Η έννοια των εγγειοβελτιωτικών έργων - Η έννοια της άρδευσης - Η σημασία των αρδεύσεων στη γεωργία) 2. Οι Βασικές Αρχές των Αρδεύσεων. 2.1. Το έδαφος. (Μηχανική σύσταση του εδάφους - Τύποι εδαφών - Οι φυσικές παράμετροι του εδάφους - Η δομή του εδάφους - Το βάθος του εδάφους - Τα θρεπτικά συ-στατικά του εδάφους - Το έδαφος σαν ταμιευτήρας νερού - Ταξινόμηση της εδαφικής υγρασίας – Έκφραση της εδαφικής υγρασίας - Αποθήκευση της εδαφικής υγρασίας - Κορεσμός - Υδατοϊκανότητα - Σημείο μόνιμης μάρανσης - Διαθέσιμη - Μέθοδοι προσδιορισμού της εδαφικής υγρασίας - Μέθοδοι προσδιορισμού της υδατοϊκανότητας - Προσδιορισμοί του σημείου μόνιμης μάρανσης - Εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας στο χωράφι - Διηθητική ικανότητα του εδάφους - Παράγοντες που επηρεάζουν την διηθητικότητα - Μέτρηση της διηθητικότητας - Ταξινόμηση των εδαφών). 2.2. Το νερό - τα φυτά. (Ποιότητα του νερού για άρδευση - Κύρια εδαφική ζώνη εφοδιασμού των φυτών σε νερό - Οι ανάγκες των φυτών σε νερό - Η εξάτμιση από τα εδάφη - Η διαπνοή - Η υδατοκατανάλωση της φυσικής βλάστησης - Η εξατμισοδιαπνοή - Παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή - Άμεσες μετρήσεις της εξατμισοδιαπνοής - Έμμεσες μετρήσεις της εξατμισοδιαπνοής - Η τροποποιημένη μέθοδος του Penman - Οι μέθοδοι των Blaney - Criddle - Η ενεργός βροχόπτωση - Οι καθαρές ανάγκες των φυτών σε νερό - Βαθμός ελευθερίας των αρδεύσεων - Υπολογισμός της παροχής του δικτύου - Η δόση άρδευσης - Το εύρος άρδευσης - Η διάρκεια άρδευσης - Τα συστήματα άρδευσης ). 3. Η επιφανειακή άρδευση. αναλύονται. 3.1. Περιγραφή της μεθόδου - Τρόποι παροχέτευσης του αρδευτικού νερού. 3.2. Η άρδευση με κατάκλυση. (Κατάκλυση με ορθογώνιες λεκάνες - Κατάκλυση με μικρές λεκάνες - Κατάκλυση με λεκάνες κατά τις ισοϋψείς) 3.3 Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση.  (Αρδευτική δόση και χρόνος άρδευσης - Υπολογισμός των διαστάσεων των λωρίδων - Τρόποι εφαρμογής του νερού Κατασκευαστικά στοιχεία και εφαρμογή της άρδευσης). 3.4. Η άρδευση με αυλάκια. (Τρόποι παροχής του νερού στα αυλάκια - Η διήθηση του νερού από τα αρδευτικά αυλάκια - Αρδευτική δόση και χρόνος άρδευσης - Υπολογισμός των διαστάσεων των αρδευτικών αυλακιών - Τρόποι εφαρμογής του νερού) 4. Η υπόγεια άρδευση. (Περιγραφή της μεθόδου- Αρχές της υπόγειας άρδευσης - Προϋποθέσεις για την επιλογή της υπόγειας άρδευσης - Παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή της υπόγειας άρδευσης - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υπόγειας άρδευσης - Κριτήρια επιλογής του τρόπου εκτέλεσης της υπόγειας άρδευσης ). 5. Η άρδευση με καταιονισμό 5.1.  Περιγραφή της μεθόδου. (Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της άρδευσης με καταιονισμό. Κατηγόριες συγκροτημάτων και δικτύων άρδευσης με καταιονισμό (Μόνιμα δίκτυα - Ημιμόνιμα δίκτυα - Φορητά συγκροτήματα). Περιγραφή του συγκροτήματος άρδευσης με καταιονισμό). 5.2. Το αντλητικό συγκρότημα (Απαιτούμενη ισχύς - παροχή - μανομετρικό ύψος της αντλίας -Τύποι αντλιών - σωλήνας αναρρόφησης - κινητήρας) 5.3. Το δίκτυο σωληνώσεων. (Φορητά και μόνιμα συγκροτήματα καταιονισμού - Σωλήνες και εξαρτήματα του δικτύου σωληνώσεων - Μεταφορά , αποθήκευση , τοποθέτηση των σωλήνων - Κλασσικές διατάξεις των δικτύων σωληνώσεων - Υπολογισμός της διατομής των σωλήνων - Υπολογισμός των απωλειών φορτίου λόγω τριβών - Επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος απωλειών φορτίου - Το υδραυλικό πλήγμα των σωληνωγραμμών - Επιλογή των οικονομικότερων διαμέτρων). 5.4. Οι εκτοξευτήρες. (Κατηγορίες εκτοξευτήρων – Υδραυλικά χαρακτηριστικά των εκτοξευτήρων - Διάταξη εκτοξευτήρων - Ομοιομορφία κατανομής του εκτοξευόμενου νερού - Η ένταση βροχής - Ο χρόνος παραμονής του εκτοξευτήρα στην ίδια θέση - Η εκλογή του κατάλληλου εκτοξευτήρα).  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μενέλαος Θεοχάρης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ