Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (πρώην Δ.Λ.Π.). Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα : - Παρουσίαση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, ορισμοί, ορολογία. - Ενσώματες και Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό). Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Μέθοδοι αποσβέσεων και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου. Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. - Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα – Απαιτήσεις. - Προγράμματα αποχωρήσεων και Παροχές σε εργαζόμενους. - Έσοδα – αναγνώριση εσόδου. - Διαχείριση Συναλλαγματικών Διαφορών. - Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων. - Παρουσίαση Οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα. - Κόστος Δανεισμού. - Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος βάση των ΔΛΠ. Θα εξεταστούν οι διαφορές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Θα γίνουν συγκρίσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ευρωπαϊκή προσέγγιση) με τα αντίστοιχα Αμερικάνικα (U.S. GAAP) και Βρετανικά (U.K. GAAP).


Στόχοι Μαθήματος

α Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οι εισηγμένες, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (Χ.Α.Α.) επιχειρήσεις, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τις Οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις Αρχές, τους Κανόνες, τις Μεθόδους και τις Διαδικασίες που ακολουθούνται για την αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων μίας επιχειρηματικής μονάδας, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν στο να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές πρακτικές των διεθνών λογιστικών προτύπων. Να έχουν μια πρώτη επαφή με τα νέα λογιστικά πρότυπα κατανοώντας ταυτόχρονα τη χρησιμότητα αυτών στην ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Τέλος οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σε ένα πρώτο επίπεδο τις νέες λογιστικές αρχές και πρακτικές, σε αντιστοιχία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό τις προκλήσεις και τις μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον της λογιστικής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (πρώην Δ.Λ.Π.). Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα : - Παρουσίαση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, ορισμοί, ορολογία. - Ενσώματες και Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό). Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Μέθοδοι αποσβέσεων και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου. Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. - Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα – Απαιτήσεις. - Προγράμματα αποχωρήσεων και Παροχές σε εργαζόμενους. - Έσοδα – αναγνώριση εσόδου. - Διαχείριση Συναλλαγματικών Διαφορών. - Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων. - Παρουσίαση Οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα. - Κόστος Δανεισμού. - Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος βάση των ΔΛΠ. Θα εξεταστούν οι διαφορές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Θα γίνουν συγκρίσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ευρωπαϊκή προσέγγιση) με τα αντίστοιχα Αμερικάνικα (U.S. GAAP) και Βρετανικά (U.K. GAAP).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στέργιος Αθιανός
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ