Έρευνα Μάρκετινγκ


Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα μέρη. Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Αγοράς καθώς και στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το σχεδιασμό της διερευνητικής και περιγραφικής έρευνας. Γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας. Το τρίτο μέρος αφορά το σχεδιασμό και τη σύνταξη των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια), το σχεδιασμό της δειγματοληψίας καθώς και της επεξήγησης των διαδικασιών απόκτησης των πληροφοριών. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποιοτική Έρευνα: Ομάδες Εστίασης, Σε Βάθος Συνεντεύξεις, Προβολικές Τεχνικές, Τεχνικές Παρατήρησης, Case Study. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποσοτική Έρευνα: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου, Δειγματοληψία, Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς & Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας, Πιλοτική Έρευνα Αγοράς. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, η προετοιμασία των δεδομένων και οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και οι τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος του μαθήματος καθώς και οι μέθοδοι αποτύπωσης και παρουσίασης των ερευνητικών δεδομένων και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στη στρατηγική κατάκτηση της Αγοράς.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα της Έρευνας Αγοράς έχει ως στόχο α) Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος και διαδικασίες της έρευνας αγοράς, β) να εξετάσει και να αναλύσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποιούμε στην Έρευνα Αγοράς με στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικών Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Μεθολογία έρευνας Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Εμφάνιση και προέλεγχος ερωτηματολογίου Δειγματοληψία Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης Προβολικές τεχνικές Συνεντεύξεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χριστίνα Μπουτσούκη
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ