Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ


Το μάθημα διδάσκει την εφαρμογή μονομεταβλητής, διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση SPSS. Διδάσκονται τα είδη μεταβλητών, η καταχώριση δεδομένων, η διαχείριση δεδομένων, η ταξινόμηση, η επιλογή περιπτώσεων, οι υπολογισμοί και η ανακωδικοποίηση. Επίσης τα περιγραφικά στατιστικά, οι έλεγχοι κανονικότητας, οι πίνακες συνάφειας και ο χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας, ο έλεγχος μέσων τιμών t-test για ανεξάρτητα και ζευγαρωτά δείγματα, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για δύο ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά δείγματα, η ανάλυση διασποράς, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για περισσότερα από δύο δείγματα, οι συντελεστές συσχέτισης, η απλή και η πολλαπλή γραμμική συσχέτιση, η stepwise μέθοδος επιλογής μεταβλητών, η μελέτη καταλοίπων, η ιεραρχική παλινδρόμησης και γίνεται έλεγχος ύπαρξης προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παλινδρόμησης.


Στόχοι Μαθήματος

Με το πέρας των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν εμπεδώσει τη χρήση και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων μονομεταβλητής, διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Αναμένεται να μπορούν να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση που ξεκινά από την οργάνωση και εισαγωγή των δεδομένων, να επιτυγχάνουν την αναγνώριση του τύπου των μεταβλητών και της χρήσης τους, να επιλέγουν κατάλληλες στατιστικές τεχνικές που απαντούν σε καλώς διατυπωμένα και ορισμένα ερωτήματα και να ερμηνεύουν ορθά τα αποτελέσματα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις Περιγραφικής και Συμπερασματικής Στατιστικής


Περιεχόμενα

Ενότητα 01 - Εισαγωγή Ενότητα 02 - Εντολές μετασχηματισμού δεδομένων Ενότητα 03 - Πίνακες συνάφειας, χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας Ενότητα 04 - Έλεγχοι σημαντικότητας δύο ανεξάρτητων δειγμάτων Ενότητα 05 - Έλεγχοι σημαντικότητας δύο εξαρτημένων δειγμάτων Ενότητα 06 - Οι εντολές Means και Oneway Anova Ενότητα 07 - Έλεγχοι σημαντικότητας πολλών ανεξάρτητων δειγμάτων Ενότητα 08 - Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης Ενότητα 09 - Απλή γραμμική παλινδρόμηση Ενότητα 10 - Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Ενότητα 11 - Επιλογή μεταβλητών στην παλινδρόμηση Ενότητα 12 - Ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση - Έλεγχος καταλοίπων της παλινδρόμησης Ενότητα 13 - Επαναληπτικές ασκήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος
Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ