Βάσεις Δεδομένων Ι


Το μάθημα εξετάζει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ο σχεδιασμός προσεγγίζεται με δυο τρόπους: (α) το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) και τη μετατροπή συτού σε σχεσιακό μοντέλο (σχήμα βάσης δεδομένων), και, (β) τη δημιουργία σχεσιακού μοντέλου μέσω της κανονικοποίησης με διάσπαση. Γίνεται εκτεταμένη μελέτη της γλώσσας αιτημάτων SQL για: (α) την υλοποίηση του σχεσιακού μοντέλου σε κάποιο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), (β) τη διαχείριση των δεδομένων στο ΣΔΒΔ (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση) και (γ) τη σύνταξη ερωτημάτων ανάκτησης των δεδομένων και πληροφορίας από το ΣΔΒΔ.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικοί στόχοι: (α) σχεδίαση βάσεων δεδομένων μέσω δημιουργίας μοντέλων οντοτήτων-συσχετίσεων ή κανονικοποίησης με διάσπαση, (β) σε βάθος κατανόηση και χρήση της γλώσσας SQL για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: (α) να σχεδιάζει διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών, (β) να μετατρέπει τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχεσιακά σχήματα, (γ) να μπορεί να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων, (δ) να μπορεί να κατασκευάσει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση, (ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL), (στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις πράξεων μαθηματικών συνόλων.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ), Σχεσιακό μοντέλο, SQL (αιτήματα ορισμού σχεσιακού μοντέλου), Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL (εισαγωγικά, QBE, εμφωλευμένα αιτήματα, συναθροιστικά αιτήματα, προχωρημένα αιτήματα, περιορισμοί, εναύσματα, όψεις, αιτήματα εισαγωγής/διαγραφής/τροποποίησης), Κανονικοποίηση (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ευαγγελίδης
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ