Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία


Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα.


Στόχοι Μαθήματος

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τις ψυχο-παιδαγωγικές συνέπειες όσον αφορά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  (42410) 


Περιεχόμενα

Περιεχόμενο: Ψυχοπαιδαγωγικές αρχές ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία. Αναπτυξιακές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και υπολογιστές. Παιδαγωγικές δραστηριότητες για υπολογιστές (γνωριμία του παιδιού με τον υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές του). Παιδαγωγικές δραστηριότητες με υπολογιστές με έμφαση σε επιμέρους άξονες του αναλυτικού προγράμματος και σε διαθεματικές δραστηριότητες. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Σχεδιασμός και υλοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ανάπτυξη σεναρίων χρήσης και φύλλων εργασίας. Παραστάσεις των νηπίων για τους υπολογιστές. Συνεργατικές χρήσεις των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασίλης Κόμης
Τμήμα: Περιγραφή: Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα. Προαπαιτήσεις Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β’ έτους) Στοιχεία Μαθήματος: Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 1. Η προβληματική της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 2. Οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου 3. Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας 4. Εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. 5. Βασικές έννοιες Διδακτικής 6. Διδακτικές στρατηγικές και ΤΠΕ 7. Η έννοια του παιδαγωγικού σχεδιασμού: μοντέλα σχεδίασης διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ 8. Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ 9. Εκπαιδευτικό λογισμικό προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 10. Συνεργατικές χρήσεις των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 11. Ψηφιακά παιγνίδια και μάθηση 12. Ιδέες και αναπαραστάσεις των νηπίων για τους υπολογιστές και την τεχνολογία 13. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ