ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ


Η εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία και η εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων της έρευνας μάρκετινγκ, μέσω της οποίας ερευνώνται με μεθοδικό και εμπειρικό τρόπο ζητήματα του μάρκετινγκ.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχομένου της έρευνας της αγοράς με την χρήση μελετών περιπτώσεων (case studies). Συνδέει την έρευνα αγοράς με την διοίκηση του μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων. Γίνεται παρουσίαση, ανάλυση και εφαρμογή όλων των σταδίων της έρευνας αγοράς και χρησιμοποιείται το SPSS (εργαστηριακές εφαρμογές) για εισαγωγή και ανάλυση πραγματικών δεδομένων και παράθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Βασικές γνώσεις Μάρκετινγκ είναι επιθυμητές.


Περιεχόμενα

Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα αποκτήσουν εμπειρία με τα παρακάτω πεδία-γνωστικά αντικείμενα: 1)      Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία. 2)      Βασικές αρχές έρευνας αγοράς. 3)      Σχεδιασμός έρευνας. 4)      Είδη ερευνών και πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ. 5)      Η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, 6)      Ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys) και σχεδιασμός ερωτηματολογίου. 7)      Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική συνέντευξη, ταχυδρομική συλλογή). 8)      Η έννοια και τα στάδια της δειγματοληψίας. 9)      Βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων με την χρήση του SPSS (περιγραφική στατιστική, διασταυρούμενη πινακοποίηση, ανάλυση συσχέτισης, ANOVA, γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση παραγόντων). 10)  Προφορική και γραπτή παρουσίαση των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φαίδων Θεοφανίδης
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ