Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά


Η Οργανωτική Θεωρία αφορά τον σχεδιασμό/αρχιτεκτονική της οργάνωσης, την ανάπτυξη της κατάλληλης οργανωτικής δομής και τη θέσπιση εκείνων των διαδικασιών που διασφαλίζουν την αποδοτικότερη/αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Ενώ, η Οργανωσιακή Συμπεριφορά σχετίζεται με τη μελέτη της οργάνωσης και των ατομικών και ομαδικών συμπεριφορών στο χώρο των οργανώσεων. Τα δύο αντικείμενα αποτελούν το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο στα στελέχη για να σχεδιάζουν αποτελεσματικά την οργάνωση και να διοικήσουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους που στις σύγχρονες συνθήκες είναι στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες, τη συνεισφορά και τους περιορισμούς των βασικών θεωριών οργάνωσης και ογανωσιακής συμπεριφοράς, ώστε να δύνανται να κατανοούν τις δομές και τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται στο εργασιακό τους περιβάλλον , όπως επίσης και να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται εκεί. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις  δεξιότητες των μελλοντικών στελεχών διοίκησης , αναφέρονται στα θέματα της σχεδίασης οργανωτικής δομής οργανισμών, στη δυναμική των ομάδων,  στην επικοινωνία, στην υποκίνηση, και στην ηγεσία.  Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο ώστε : Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν/επανασχεδιάζουν αποτελεσματικά τη δομή, τις θέσεις εργασίας και τις διαδικασίες ενός οργανισμού Να αντιλαμβάνονται καλύτερα τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο χώρο των οργανώσεων  Να διαμορφώνουν συνθήκες και να παρέχουν κίνητρα/συστήματα κινήτρων που να υποκινούν/ενδυναμώνουν  τους εργαζόμενους  ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους Να κατανοήσουν τους ηγετικούς ρόλους και τις ηγετικές συμπεριφορές των στελεχών, καθώς και τη σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων και της δικής τους καριέρας.  Να αναπτύξουν σύγχρονες ηγετικές ικανότητες όπως: επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διοίκησης αλλαγών, διοίκησης εταιρικής κουλτούρας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτούνται γνώσεις βασικών αρχών Διοίκησης Προαπαιτούμενα μαθήματα: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 12ΥΑ02  


Περιεχόμενα

Στα μαθήματα της Οργανωτικής θεωρίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς θα μελετηθούν οι δύο βασικές λειτουργίες του Management: α) Η Οργάνωση και β) Η Διεύθυνση με έμφαση στην ηγεσία, στην υποκίνηση, στις εργασιακές στάσεις και τη δυναμική των ομάδων. Στη λειτουργία της Οργάνωσης προβλέπεται να αναπτυχθούν: οι βασικές αρχές της οργανωτικής θεωρίας και του οργανωτικού (επανα)σχεδιασμού, υποδείγματα οργανωτικών δομών, οι έννοιες τυπική, άτυπη, δυναμική οργάνωση, οργανισμοί μάθησης, διοίκηση αλλαγών. Στη λειτουργία της Διεύθυνσης προβλέπεται να αναπτυχθούν τα προσδιοριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς, οι βασικές θεωρίες και υποδείγματα οργανωσιακής συμπεριφοράς σχετικά με την υποκίνηση και την ηγεσία, καθώς και οι έννοιες οργανωσιακή κουλτούρα, εργασιακές στάσεις, εργασιακή ευημερία, στρες και δυναμική των ομάδων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Πετρίδου
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ