Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση


Παιδαγωγική θεμελίωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αναφορά στις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και στις εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Προβληματική και ενδιαφέρον της προσέγγισης 'Πληροφορική και Εκπαίδευση'. --Προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. --Πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: τεχνικό, πραγματολογικό, ολοκληρωμένο. --Χρονολογική εξέλιξη και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα. --Διεθνής και ελληνική εμπειρία, ιστορική ανασκόπηση, αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής. --Μελέτη της εισαγωγής και ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. --Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σχετικό με την ενσωμάτωση, χρήση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Κριτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας (υπέρ και ενάντια) της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Προσέγγιση βασικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές (εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων, υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, συνεργατικών διαδικτυακών εφαρμογών).


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις για τις κύριες προσεγγίσεις αναφορικά με την εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σχετικές με την παιδαγωγική και την εν γένει εκπαιδευτική χρήση των βασικών υπολογιστικών και διαδικτυακών εφαρμογών και περιβαλλόντων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Σκοπός: να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις στις κύριες προσεγγίσεις που αφορούν στην εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σχετικές με τη χρήση βασικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές. Περιεχόμενο: Παιδαγωγική θεμελίωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αναφορά στις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και στις εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Προβληματική και ενδιαφέρον της προσέγγισης 'Πληροφορική και Εκπαίδευση'. --Προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία.--Πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: τεχνικό, πραγματολογικό, ολοκληρωμένο. --Χρονολογική εξέλιξη και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα. --Διεθνής και ελληνική εμπειρία, ιστορική ανασκόπηση, αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής.--Μελέτη της εισαγωγής και ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.--Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.--Ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σχετικό με την ενσωμάτωση, χρήση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.--Κριτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας (υπέρ και ενάντια) της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.--Προσέγγιση βασικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές (εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων, υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, συνεργατικών διαδικτυακών εφαρμογών). Περιεχόμενο εργαστηρίου: Εγκατάσταση, προσαρμογή, χρήση και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού.--Σχεδιασμός και παρουσίαση απλών δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικό λογισμικό. --Παιδαγωγική αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού με χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων αξιολόγησης.--Χρήση του Διαδικτύου για αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας μέσα από βάσεις δεδομένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες--Αναζήτηση βοήθειας για συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά με εκπαιδευτικές εφαρμογές Πληροφορικής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασίλης Κόμης
Τμήμα: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ