Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: 1. Κατανοεί το ρόλο και τη σημασία της χρήσης της Έρευνας Αγοράς. 2. Αναγνωρίζει την απαιτούμενη μεθοδολογία για την κατασκευή ενός κατάλληλου ερωτηματολογίου. 3. Διαμορφώνει το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο και να διεξάγει μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς 4. Προχωράει στην ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας. 5. Γράφει σωστά μια αναφορά με τη μέθοδο και τα αποτελέσματα της έρευνας. 6. Εκτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα με συγκεκριμένο θέμα και προσανατολισμό.


Στόχοι Μαθήματος

  Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής: τις βασικές έννοιες και αρχές της Μεθοδολογίας της Έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στην έρευνα Αγοράς, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και τις ιδιότητες και εφαρμογές τους. την αναγνώριση, το σχεδιασμό και την κατασκευή βασικών τύπων και κλιμάκων μέτρησης καθώς και στη διεξαγωγή απλών ερευνών. γνώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή πειραμάτων, τη δειγματοληψία, τη συνέντευξη και τη μελέτη περιπτώσεως την εισαγωγή και την επεξεργασία δεδομένων της έρευνας σε στατιστικά πακέτά.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτείται κανένα προαπαιτούμενο μάθημα.


Περιεχόμενα

  Διδακτέα ύλη: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ       Ενότητα 1. Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες Ο Ρόλος της Έρευνας Αγοράς Η αναγκαιότητα χρήσης       Ενότητα 2. Συγκέντρωση πληροφοριών μάρκετινγκ •       Μίγμα Μάρκετινγκ. •       Συγκέντρωση πληροφοριών μάρκετινγκ. •       Marketing Information System. •       MDSS (Marketing Decision Support System).                                       Μάθημα 3. Η διαδικασία της έρευνας αγοράς Πρωτογενή Στοιχεία και Έρευνα Αγοράς Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων Βαθμός δόμησης μεθόδων συλλογής πρωτογενών στοιχείων    Μάθημα 4. Πηγές Δεδομένων- Δευτερογενή Στοιχεία Πηγές δεδομένων. Πλεονεκτήματα δευτερογενών στοιχείων. Μειονεκτήματα δευτερογενών στοιχείων. Πηγές δευτερογενών στοιχείων. Εξωτερικές πηγές. Βάσεις δεδομένων σε μορφή cd-rom.   Μάθημα 5. Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων Μέθοδοι συμπλήρωσης ερωτηματολογίων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ταχυδρομικής συνέντευξης. Κριτήρια επιλογής μεθόδου συμπλήρωσης ερωτηματολογίου.       Μάθημα 6. Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων 2 Τρόποι μείωσης άρνησης απάντησης. Προσωπική συνέντευξη. Σφάλμα άρνησης απάντησης. Τρόποι μείωσης άρνησης απάντησης.  Μάθημα 7. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας 2 Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Σε βάθος συνέντευξη. Πότε η «σε βάθος συνέντευξη» θεωρείται καταλληλότερη;           Μάθημα 8.   Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας Ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος. Ποιες είναι οι συγκεκαλυμμένες τεχνικές; Ρόλος ερευνητή. Συγκεκαλυμμένες τεχνικές. Συσχετισμός λέξεων.       Μάθημα 9. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η έννοια της Μέτρησης Βασικοί Τύποι Μέτρησης Τα συστατικά της μέτρησης. Ορισμός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. Διαδικασία σχεδιασμού κλιμάκων μέτρησης Η έννοια της στάσης και τα συστατικά της στοιχεία.                   Μάθημα 10. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κλίμακες Μέτρησης Κλίμακα Likert Κλίμακα Σημαντικού Διαφορικού Κλίμακα Stapel Κλίμακα Κατάταξής Κλίμακα Σπουδαιότητας      Μάθημα 11. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2 Κλίμακα σταθερού αθροίσματος Γραμμική Κλίμακα Ε) ΜΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. Στ) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. TΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.     Μάθημα 12. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Στάδια αποφάσεων στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων. Τύποι ερωτήσεων ερωτηματολογίου.      

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευστράτιος Λοΐζου
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Κοινωνιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ