Κοιτασματολογία


Το μάθημα της «Κοιτασματολογίας» περιέχει τις βασικές έννοιες, τις κατηγορίες, τις μορφές και τους τρόπους και διαδικασίες σχηματισμού και εμφάνισης στη φύση των διαφόρων ειδών κοιτασμάτων. Δυνατά-πιθανά-βέβαια αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών. Ενεργειακές και μη-ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες. Κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά στον ελλαδικό χώρο και αναπτυξιακές δυνατότητες του μεταλλευτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα μεταλλικά, βιομηχανικά και αδρανή ορυκτά στην Ελλάδα. Μακροσκοπική παρατήρηση και μικροσκοπική εξέταση των μεταλλικών ορυκτών στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στον εντοπισμό και εξόρυξη κοιτασμάτων. Βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας μας.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα της «Κοιτασματολογίας» περιέχει τις βασικές έννοιες, τις κατηγορίες, τις μορφές και τους τρόπους και διαδικασίες σχηματισμού και εμφάνισης στη φύση των διαφόρων ειδών κοιτασμάτων. Δυνατά-πιθανά-βέβαια αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών. Ενεργειακές και μη-ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες. Κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά στον ελλαδικό χώρο και αναπτυξιακές δυνατότητες του μεταλλευτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα μεταλλικά, βιομηχανικά και αδρανή ορυκτά στην Ελλάδα. Μακροσκοπική παρατήρηση και μικροσκοπική εξέταση των μεταλλικών ορυκτών στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στον εντοπισμό και εξόρυξη κοιτασμάτων. Βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας μας.   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: είναι εξοικειωμένος με τις έννοιες που σχετίζονται με την κοιτασματολογική έρευνα. γνωρίζει τους διάφορους τύπους και κατηγορίες κοιτασμάτων, οι οποίοι συνδέονται με τον τρόπο σχηματισμού, ηλικία, τεκτονισμό, ορυκτολογική σύνθεση. έχει την ικανότητα να αναλύει και συνθέτει τις διαδικασίες εντοπισμού κοιτασμάτων σε ηπειρωτικά και ωκεάνια περιβάλλοντα. είναι ικανός να κάνει εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας ενός κοιτάσματος, βάσει τρεχουσών χρηματοοικονομικών δεδομένων. είναι πλήρως ενήμερος σχετικά με τα υπάρχοντα βεβαιωμένα αλλά και δυνατά κοιτάσματα στον ελλαδικό χώρο και τις δυνατές τους χρήσεις. είναι γνώστης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση του μαθήματος της Κοιτασματολογίας δεν απαιτείται κανένα προαπαιτούμενο μάθημα, πλην όμως επιθυμητό θεωρείται να κατέχει ο εκπαιδευόμενος γνώσεις Γενικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γενικής Χημείας. 


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγικά Στοιχεία ◘ Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών – Γεωλογικά Φαινόμενα ◘ Χημική σταθερότητα των ορυκτών ◘ Γεωλογικά θερμόμετρα ◘ Βασικές έννοιες ◘ Παράγοντες εκμεταλλευσιμότητας ◘ Ρυθμιστικοί Παράγοντες στη δημιουργία κοιτασμάτων 2. Κατηγορίες Κοιτασμάτων ◘ Έννοιες και διαδικασίες ◘ Ενδογενείς διαδικασίες ◘ Υδροθερμικές αποθέσεις ◘ Μορφές μεταλλοφόρων σωμάτων 3. Ενδογενείς Διαδικασίες ◘ Πηγματιτικά κοιτάσματα ◘ Κοιτάσματα μετασωμάτωσης επαφής ◘ Υδροθερμικά κοιτάσματα ◘ Αποθέσεις αέριων ατμίδων 4. Υποθαλάσσια Ατμιδική και Ηφαιστειακή Δραστηριότητα ◘ Γενετικό Μοντέλο ◘ Υποθαλάσσια στρώματα κονδύλων μαγγανίου ◘ Υπολειμματικές και Μηχανικές Συγκεντρώσεις 5. Υπολειμματικά Κοιτάσματα από Αποσάθρωση και Μεταφορά ◘ Υπολειμματικά Κοιτάσματα Βωξιτών ◘ Μεταφορά – διαλογή – απόθεση μεταφερόμενων κλαστικών υλικών ◘ Παράκτια και Αιολικά Κοιτάσματα 6. Οξείδωση και Υπεργενετικός Εμπλουτισμός – Εξάτμιση ◘ Απόθεση μεταλλεύματος ◘ Εξάτμιση ◘ Συνθήκες Ιζηματογένεσης ◘ Προϊόντα απόθεσης 7. Κοιτάσματα Ανθράκων – Πετρελαίου – Βιτουμενίων ◘ Ενανθράκωση της φυτικής ύλης ◘ Σχηματισμός Υδρογονανθράκων ◘ Σχηματισμός Κοιτασμάτων 8. Ειδική Κοιτασματολογία ◘ Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες στην Ελλάδα ◘ Τα μεταλλικά κοιτάσματα στην Ελλάδα ◘ Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα της Ελλάδας ◘ Η Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ