ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course


Το μάθημα Αγροτική Οικονομία (1.9c) απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος ΔΕΑΠΤ και έχει ως κύριο στόχο να καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην αγροτική οικονομική, Συντελεστές παραγωγής γεωργικών προϊόντων, Η αγροτική εκμετάλλευση και η αγροτική επιχείρηση Η οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και οι συναρτήσεις παραγωγής, Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, Οι Δαπάνες και το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων, Τα οικονομικά αποτελέσματα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, Εισαγωγή στις έννοιες της Ποιότητας αγροτικών προϊόντων, Τυποποίησης Συσκευασίας Ταυτοποίηση αγροτικών προϊόντων, Αποθήκευση και μεταφορά αγροτικών προϊόντων και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοούν θεωρητικά και εμπειρικά θέματα Αγροτικής Οικονομίας όπως για παράδειγμα: Να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού χώρου, Να κατανοούν τις  διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συμβεί στον τρόπο άσκησης της γεωργίας, Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων (Οργάνωση παραγωγής αγροτικών προϊόντων), Να μπορούν να καταρτίσουν ένα λογιστικό σχέδιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης και να τηρούν τους απαραίτητους αγροτικούς λογαριασμούς, Να είναι σε θέση να μελετούν έναν ισολογισμό μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, Να μπορούν να διακρίνουν τις δαπάνες παραγωγής ενός αγροτικού προϊόντος , Να υπολογίζουν το κόστος παραγωγής ενός αγροτικού προϊόντος, Να κατανοούν τις έννοιες της Ποιότητας, Τυποποίησης, Συσκευασίας και Ταυτοποίησης των αγροτικών προϊόντων, Να γνωρίσουν το ρόλο της αποθήκευση, της μεταφοράς και της μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν  


Περιεχόμενα

Τα βασικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται το μάθημα είναι τα εξής:  Εισαγωγή στην αγροτική οικονομική. Ανάγκες και ιδιαιτερότητες του Αγροτικού Χώρου. Διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης της γεωργίας. Συντελεστές παραγωγής γεωργικών προϊόντων (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο). Βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων (Οργάνωση παραγωγής αγροτικών προϊόντων (έννοια και περιεχόμενο, εντατικότητα και αμειψισπορά, συστήματα καλλιέργειας και εκτροφής, οργάνωση γεωργικής παραγωγής). Η αγροτική εκμετάλλευση και η ανάγκη μετάβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις επιχειρηματικού τύπου. (Διακρίσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ταξινόμηση τους) Εισαγωγή στην οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και οι συναρτήσεις παραγωγής. (Η ζήτηση και η προσφορά αγροτικών προϊόντων, Ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος και ο νόμος φθίνουσας απόδοσης ή μη ανάλογης απόδοσης). Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης (αγροτική λογιστική, Λογιστικό σχέδιο και αγροτικοί λογαριασμοί και ισολογισμοί Οι Δαπάνες και το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων (έννοια και περιεχόμενο, διάκριση δαπανών παραγωγής, στοιχεία κόστους παραγωγής, υπολογισμός του κόστους παραγωγής, ανάλυση του κόστους παραγωγής, μέθοδοι κοστολόγησης αγροτικών προϊόντων).   Τα οικονομικά αποτελέσματα της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Εισαγωγή- γενικά τα οικονομικά αποτελέσματα, γεωργοοικονομικοί δείκτες, το νεκρό σημείο λειτουργίας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης Εισαγωγή στις έννοιες της Ποιότητας αγροτικών προϊόντων, Τυποποίησης Συσκευασίας Ταυτοποίηση  αγροτικών προϊόντων, Αποθήκευση και μεταφορά αγροτικών προϊόντων και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αχιλλέας Κοντογεώργος
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ