Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: • Γνωρίζει τους βασικούς αριθμοδείκτες και τον τρόπο χρήσης τους. • Αξιολογήσει μια επιχείρηση ή μια τράπεζα με βάση την ανάλυση των αριθμοδεικτών της. Η θεωρία στηρίζεται σε επιλεγμένα κεφάλαια από την προτεινόμενη βιβλιογραφία. Σχετικά με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, κάθε εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει ένα μικρό θεωρητικό μέρος όπου παρέχεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της λειτουργίας των αριθμοδεικτών και μεθόδων αναλύσεων που περιγράφονται. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε άσκησης χρήσης και ανάλυσης αριθμοδεικτών ταυτίζεται συνήθως με το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, Στις λίγες περιπτώσεις που εισάγονται νέες θεωρητικές έννοιες, τότε αυτές αναλύονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: • Κατανοήσει τις έννοιες των χρηματοοικονομικών δεικτών. • Καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοοικονομικών δεικτών. • Αντιληφθεί πως μπορεί να επιτευχθεί η αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τη χρήση των αριθμοδεικτών. • Χρησιμοποιεί τους αριθμοδείκτες προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική θέση της επιχείρησης. • Εργάζεται πάνω στα μοντέλα χρεοκοπίας και κυρίως του E. Altman για να επισημαίνει την ισχυρή ή όχι θέση της επιχείρησης και να προτείνει χρηματοοικονομικές λύσεις αν χρειασθεί. • Επεξεργάζεται την Dupont Analysis για να δείξει τη μεγάλη ή όχι αποδοτικότητα της επιχείρησης. Αναλύει τους αριθμοδείκτες ρευστότητας για να προλαβαίνει δύσκολες καταστάσεις για την επιχείρηση.


Στόχοι Μαθήματος

Ο φοιτητής με την ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αναμένεται να είναι ικανός να προβαίνει σε: Εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων και οργανισμών. Κοστολόγηση και σύνταξη προϋπολογισμών. Αξιολόγηση επενδύσεων. Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων. Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και ερευνών. Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων Χρηματοοικονομική παρακολούθηση. Εργαστηριακή Εργασία. Αυτόνομη Εργασία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμειακές Ροές Κατηγορίες Αριθμοδεικτών Τρόποι Χρήσης Αριθμοδεικτών Περιορισμοί της Ανάλυσης Αριθμοδεικτών Το Νεκρό Σημείο DuPont Analysis Z-Score Model Αξιολόγηση επιχειρήσεων με βάση τους αριθμοδείκτες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Κυριαζόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ