Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία


Μικροβιολογία βιοδιεργασιών. Ανάλυση βιοδιεργασιών επί τη βάσει της Βιοενεργητικής. Στοιχειομετρία μικροβιακών διεργασιών. Eίδη βιοαντιδραστήρων, κινητική βιοδιεργασιών, σχεδιασμός, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών. Βιολογικές διεργασίες για την αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου). Αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Αερόβια λιπασματοποίηση ιλύος και οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων. Βιοαποδόμηση ξενοβιοτικών ενώσεων. Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροβιακών συστημάτων για τη βιομετατροπή ξενοβιοτικών ενώσεων. Συνδυασμός χημικών και βιολογικών διεργασιών για την επεξεργασία μη βιοαποδομήσιμων οργανικών ενώσεων. Χρήση μικροβιακών και φυτικών συστημάτων για αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει: 1. τις βασικές αρχές μικροβιολογίας και μικροβιακών (ομογενών και ετερογενών) διεργασιών που σχετίζονται με την αποκατάσταση προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος. 2. τις βασικές αρχές σχεδιασμού μικροβιακών συστημάτων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος.   Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 1. απόκτηση προχωρημένων γνώσεων, τεχνικών και προσεγγίσεων στο θέμα της χρήσης βιοδιεργασιών για αποκατάσταση και αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 2. ικανότητα να επιλέξει και να σχεδιάσει κατάλληλες μικροβιακές διεργασίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, για την επίτευξη των στόχων της αντιρρύπανσης. 3. ικανότητα να αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία μικροβιακών συστημάτων αντιρρύπανσης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασική γνώση φυσικών και βιοχημικών διεργασιών.


Περιεχόμενα

Μικροβιολογία βιοδιεργασιών. Ανάλυση βιοδιεργασιών επί τη βάσει της Βιοενεργητικής. Στοιχειομετρία μικροβιακών διεργασιών. Eίδη βιοαντιδραστήρων, κινητική βιοδιεργασιών, σχεδιασμός, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών. Βιολογικές διεργασίες για την αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου). Αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Αερόβια λιπασματοποίηση ιλύος και οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων. Βιοαποδόμηση ξενοβιοτικών ενώσεων. Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροβιακών συστημάτων για τη βιομετατροπή ξενοβιοτικών ενώσεων. Συνδυασμός χημικών και βιολογικών διεργασιών για την επεξεργασία μη βιοαποδομήσιμων οργανικών ενώσεων. Χρήση μικροβιακών και φυτικών συστημάτων για αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μιχάλης Κορνάρος
Τμήμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ