Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Το μάθημα εστιάζεται στη χρονική αξία του χρήματος, τις βασικές αρχές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, την προέλευση των κεφαλαίων της και την αξιολόγηση επενδύσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: 1. Προσδιορίζει τα αδύνατα και δυνατά σημεία της επιχείρησης από χρηματοοικονομική άποψη. 2. Αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. 3. Αξιολογεί τις πολιτικές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται προϋποθέσεις


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Κεφάλαιο. Τόκος Επιτόκιο. Απλός τόκος. Σύνθετος τόκος ή ανατοκισμός. Πραγματικό επιτόκιο. Ράντες Ράντες. Ληξιπρόθεσμη Ράντα. Μέλλουσα Ράντα. Διηνεκής Ράντα. Διηνεκής Ράντα με γεωμετρική αύξηση των όρων. Τεχνικές επενδύσεων Ι Απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως. Απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως χωρίς κίνδυνο. Απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως με συνθήκες κινδύνου. Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης (Payback period). Προεξοφλημένη περίοδος επανείσπραξης. Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ ΑΑR - μέθοδος του επιτοκίου αποδόσεως επί της λογιστικής αξίας της επενδύσεως . Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (Net present value). Τεχνικές επενδύσεων ΙΙΙ Η μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου αποδόσεως. Διαδικασία Υπολογισμού της Εσωτερικής Απόδοσης με γραμμική παρεμβολή. Μέθοδος της ισοδύναμης ετήσιας καθαρής Χροής. Τεχνικές επενδύσεων IV Μέθοδος του δείκτη κερδοφορίας. Συμφωνία των Μεθόδων Προεξοφλημένων Καθαρών Χρηματορροών. Αδυναμίες της Μεθόδου του Εσωτερικού Επιτοκίου Αποδόσεως. Αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδύσεις. Επιτόκιο επανεπενδύσεως των ετήσιων καθαρών λειτουργικών εισροών. Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ΚΠΑ. Τροποποιημένο εσωτερικό επιτόκιο αποδόσεως R*. Αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδύσεις Αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδύσεις με διαφορετικό αρχικό κόστος. Αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδύσεις με διαφορετική εικόνα ετήσιων καθαρών χρηματορροών. Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Κόστος κεφαλαίου. Συνθετικά Μέρη του Κόστους Κεφαλαίου. Κόστος δανειακών κεφαλαίων. Capital Asset Pricing Model. Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου. Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα. Υπολογισμός Ασφαλίστρου Κινδύνου Αυθαίρετα. Ανάλυση ευαισθησίας. Ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόρης Γιανναράκης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ