Οργανική Χημεία


Το οργανικό μόριο. Υβριδισμός sp3, sp2, sp. Σύνταξη, Ταξινόμηση και Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων. Συντακτική Ισομέρεια. Οξέα και βάσεις στην Οργανική Χημεία. Ηλεκτρονικά Φαινόμενα: Επαγωγικό, Συζυγιακό. Μηχανισμοί των οργανικών αντιδράσεων. Στερεοχημεία. Απεικονίσεις και χειρομορφία. Οπτικοί αντίποδες και διαστερεομερή. Αντιδράσεις και Αντιδραστήρια: Μηχανισμοί αντιδράσεων, Αντιδράσεις Υποκατάστασης, Αντιδράσεις Απόσπασης. Υδρογονάνθρακες: Αλκάνια, Κυκλοαλκάνια, Αλκένια, Αλκαδιένια, Αντιδράσεις Προσθήκης. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η δομή του βενζολίου. Η αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση. Ο αρωματικός χαρακτήρας. Αλκυλαλογονίδια. Πυρηνόφιλη υποκατάσταση των αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί SΝ2 και SΝ1. Οργανομεταλλικές ενώσεις. Χημικά αντιδραστήρια και εργαστηριακά σκεύη. Εργαστηριακές τεχνικές (Ανάδευση, Θέρμανση, Ψύξη, Δημιουργία κενού, Διήθηση, Φυγοκέντρηση, Ξήρανση, Ταυτοποίηση και Έλεγχος Καθαρότητας). Μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού των οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις Σύνθεσης Οργανικών Ενώσεων


Στόχοι Μαθήματος

Η κατανόηση και η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οργανικής χημείας. Η απόκτηση γνώσεων για την επεξήγηση πολλών οργανικών χημικών φαινομένων που συναντώνται στην καθημερινή ζωή και την τεχνολογία. Κάθε σπουδαστής θα μάθει τις βασικές οργανικές εργαστηριακές τεχνικές και θα κερδίσει μερική εμπειρία στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό των οργανικών ενώσεων. Κάθε σπουδαστής θα μάθει επίσης τις βιβλιογραφικές επιστημονικές πηγές της οργανικής χημείας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ. •ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: συντονισμός, συζυγιακό φαινόμενο, επαγωγικό φαινόμενο. Αρωματικότητα. •ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Αντιδράσεις υποκατάστασης. Αντιδράσεις προσθήκης- απόσπασης.ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΑΛΚΑΝΙΑ, ΚΥΚΛΟΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΛΚΕΝΙΑ, ΑΛΚΑΔΙΕΝΙΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ. •ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ •ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Εργαστηριακές ασκήσεις 1.Κανόνες ασφαλείας στο Χημικό Εργαστήριο. Χημικά αντιδραστήρια και εργαστηριακά σκεύη. 2.Εργαστηριακές τεχνικές (Ανάδευση, Θέρμανση, Ψύξη, Δημιουργία κενού, Διήθηση, Φυγοκέντρηση, Ξήρανση, Ταυτοποίηση και Έλεγχος καθαρότητας). 3.Μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού των οργανικών ενώσεων. 01. Εκχύλιση, 02. Απλή απόσταξη, 03. Κλασματική απόσταξη, 04. Ανακρυστάλλωση, 05. Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας και στήλης 4.Σύνθεση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης). 5.Σύνθεση βενζοκαϊνης 6.Παρασκευή ηλιανθίνης- αζωχρώματα 7.Αντιδράσεις οξέων - σακχάρων 8.Οξείδωση κυκλοεξανόλης 9.Απομόνωση καφεϊνης από τσάι 10.Ποιοτική Ανάλυση Οργανικών Ενώσεων 11.Βιβλιογραφική εργασία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σοφία Μιτκίδου
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ