Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι


Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Αναλύονται έννοιες του ισολογισμού, του ημερολογίου, των καθολικών, των αποτελεσμάτων χρήσης, του ισοζυγίου, του πίνακα διάθεσης κερδών, της απογραφής, και του κλεισίματος του ισολογισμού


Στόχοι Μαθήματος

Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η κατανόηση του ρόλου της Λογιστικής επιστήμης στις Οικονομικές Μονάδες. Η κατανόηση της διαδικασίας του λογιστικού κύκλου (σε μια οικονομική μονάδα) λαμβάνοντας υπόψη την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων και τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Παράλληλα θα επισημανθεί ο ρόλος του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων στη Χρηματοοικονομική Λογιστική


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Εβδομάδα Χρονοδιάγραμμα Ύλης 1η • Εισαγωγικές έννοιες της Λογιστικής και της Οικονομικής Μονάδας. • Ιστορική επισκόπηση • Κλάδοι Λογιστικής • Διακρίσεις οικονομικών μονάδων • Βασικές αρχές της λογιστικής 2η • Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων o Βασικές έννοιες οικονομικών καταστάσεων • Ισολογισμός (εισαγωγή) 3η • Ισολογισμός (αναλυτικά) o Λογιστική ισότητα o Καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στον ισολογισμό 4η • Αποτελέσματα Χρήσεων • Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 5η • Απογραφή της Περιουσίας της Επιχειρήσεως 6η Λογιστικά Γεγονότα-Καταχωρήσεις (μέρος 1ο) • Ημερολόγιο • Καθολικό • Λογαριασμοί o Πότε αυξάνονται και πιστώνονται σε σχέση με τον ισολογισμό. o Έννοια και διάκριση των Λογαριασμών o Τεχνική τήρησης του λογαριασμού Ανάλυση λογαριασμών 7η Λογιστικά Γεγονότα-Καταχωρήσεις (μέρος 2ο) • Ημερολόγιο • Καθολικό 8η • Ισοζύγιο 9η • Εγγραφές τέλους χρήσεως • Ο λογιστικός κύκλος κάθε χρήσεως 10η ΕΓΛΣ • Γενικά περί Λογιστικού Σχεδίου • Αναφορά στις ομάδες 11η • Σύγκριση Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 12η • Η κατάσταση Ταμειακών Ροών • Μεταβολές στην Καθαρή Περιουσία της Επιχείρησης 13η • Σύνοψη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Μανδήλας
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ