Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων


Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες στην έννοια και τους ρόλους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μελετά τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις. Αναπτύσσεται η έννοια της διεθνούς και συγκριτικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και εξετάζονται οι ομοιότητες και διαφορές Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφεται η έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που συνδέει τη ΔΑΔ με τις στρατηγικές επιλογές του οργανισμού και αναλύει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης της ΔΑΔ με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοποί του μαθήματος είναι η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, η παρουσίαση των επιμέρους λειτουργιών της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση σε δομές και ομάδες έργου (project structures and project teams) και τέλος η ανάλυση του ρόλου της Δ.Α.Π. καθώς και η διερεύνηση των ωφελειών και των πιθανών προβλημάτων από αυτή.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές Γνώσεις.


Περιεχόμενα

i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ii. Προγραμματισμός και προσέλκυση εργαζομένων Σε αυτή την ενότητα διδάσκεται η διαδικασία σχεδιασμού, ανάλυσης και περιγραφής των θέσεων εργασίας. iii. Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού (2 εβδομάδες) Αναφέρεται στα βήματα και στις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής. iv. Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Η ενότητα αυτή αναλύει τους παράγοντες που συνθέτουν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολεί μια επιχείρηση. v. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού (2 εβδομάδες) Η ενότητα αυτή ασχολείται με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Εξετάζονται τα κίνητρα απόδοσης και η σύγχρονη αναπτυξιακή αντίληψη της αξιολόγησης των επαγγελματικών ικανοτήτων. vi. Μέθοδοι παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού (2 εβδομάδες) Ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις υποδειγματικές πρακτικές των πολιτικών και των συστημάτων αμοιβών και κινήτρων καθώς και των άλλων παροχών που μπορεί να προσφέρονται στους εργαζόμενους. vii. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων Σκοπός είναι να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων και για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. viii. Επιχειρηματικό παίγνιο Οι συμμετέχοντες σπουδαστές/ριες καλούνται να λειτουργήσουν ως Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης, συνεργαζόμενοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις για τη συνολική στρατηγική, τις επιμέρους διοικητικές αποφάσεις σε ζητήματα Δ.Α.Δ., για τα οικονομικά στοιχεία καθώς και για ειδικά περιστατικά επιχειρησιακής ηθικής, περιβάλλοντος και άλλα των οποίων η αντιμετώπιση μπορεί να επηρεάζει την απόδοση της εταιρίας. ix. Παρουσίαση εργασιών x. Ανασκόπηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ασπρίδης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ