Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής


Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού γίνεται η παρουσίαση ενός σημαντικού επιστημονικού πεδίου της Διοικητικής επιστήμης, τη Διοίκηση Λειτουργιών που βρίσκει όλο και πιο εκτεταμένο φάσμα εφαρμογών στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, αφού αφορά όλες τις σύγχρονες λειτουργίες που απαιτούνται για τη δημιουργία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από κάθε είδος οργανισμού, είτε αυτός είναι μεγάλος είτε μικρός, είτε είναι βιομηχανία είτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης έργων, είτε είναι κερδοσκοπική είτε όχι. Η Διοίκηση των Λειτουργιών αυτών αποτελεί πρόκληση στη σημερινή εποχή των έντονων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Οι ποικίλες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, οι σύνθετες απαιτήσεις στη διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και η εντεινόμενη σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας φέρουν τους διαχειριστές λειτουργιών στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών διερεύνησης των ζητημάτων αυτών και εύρεσης λύσεων, τόσο σε λειτουργικό και τακτικό επίπεδο, όσο και στα πλαίσια της συνεισφοράς των λειτουργιών αυτών στους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του μαθήματος συνίσταται στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών, μεθόδων, εργαλείων, πρακτικών και τεχνικών που αφορούν στη Διοίκηση Λειτουργιών ενός παραγωγικού συστήματος, καθώς και της εφαρμογής αυτών σε ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρησιακών διαδικασιών (όπως στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών, διαχείριση αποθεμάτων, διερεύνηση αναγκών παραγωγικής δυναμικότητας, κ.α.). Έμφαση δίνεται στις λειτουργικές και διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στους οργανισμούς και επιβάλλουν προσπάθειες για ολιστική, εννοιολογικά και στρατηγικά προσανατολισμένη αντιμετώπιση των λειτουργικών ζητημάτων.


Στόχοι Μαθήματος

1. Απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων σε όλα το φάσμα του επιστημονικού πεδίου της Διοίκησης Λειτουργιών 2. Ανάπτυξη των γνώσεων πάνω στις θεωρητικές αρχές αλλά και στους κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής που υποστηρίζουν τις λειτουργίες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών 3. Γνώση και κατανόηση των σχετικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, καθώς και των μεθόδων προσέγγισης και επίλυσής τους 4. Απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων στα πλαίσια ποσοτικών μεθόδων επίλυσης, αλλά και αντιμετώπισης εννοιολογικών ζητημάτων της Διοίκησης Λειτουργιών 5. Ανάδειξη του ρόλου του μάνατζερ λειτουργιών παραγωγής (operations manager) και των σχετικών αρμοδιοτήτων του 6. Κατανόηση της συμβολής της Διοίκησης Λειτουργιών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στην αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής 7. Συστηματική κατανόηση του πλαισίου εφαρμογής των μεθόδων Διοίκησης Λειτουργιών και διάκριση των εφαρμογών αυτών στα συστήματα παραγωγής προϊόντων και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών 8. Ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης της σύνδεσης μεταξύ των βασικών ζητημάτων στα πλαίσια της Διοίκησης Λειτουργιών 9. Εμπέδωση των πρακτικών Διοίκησης Λειτουργιών με τη βοήθεια σχετικών παραδειγμάτων πάνω σε όλους τους τύπους λειτουργιών 10. Απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης και ανάλυσης των ζητημάτων της Διοίκησης Λειτουργιών. Ανάπτυξη δεξιότητας ανάλυσης των βασικών προβλημάτων της Διοίκησης Λειτουργιών στα πλαίσια ομαδικών συνεργασιών και εμπλουτισμός των εμπειριών των φοιτητών με σχετικά πραγματικά παραδείγματα και περιπτώσεις που ενσωματώνουν πρακτικές αναλύσεις των δραστηριοτήτων διοίκησης λειτουργιών (π.χ. στρατηγικές ανταγωνισμού και λειτουργίες που συνάδουν με τις στρατηγικές αυτές, συμβολή των λειτουργιών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού, πρόβλεψη ζήτησης σε πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, διαχείριση αποθεμάτων και o επακόλουθος προγραμματισμός παραγωγής, κ.α.)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες: - Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής - Είδη αποφάσεων στη Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής - Οι βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης και οι σχέσεις τους - Η στρατηγική των λειτουργιών και οι στόχοι απόδοσης λειτουργιών παραγωγικών συστημάτων - Διαδικασία διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής και στρατηγικής παραγωγής - Εναλλακτικές στρατηγικές παραγωγής - Η σημασία της πρόβλεψης ζήτησης στα παραγωγικά συστήματα - Είδη και χαρακτηριστικά της ζήτησης - Διαδικασία, μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία πρόβλεψης ζήτησης - Αποφάσεις Σχεδιασμού Δυναμικότητας - Επιλογή Δυναμικότητας νέων εγκαταστάσεων - Συστηματικός προσδιορισμός αναγκών σε εξοπλισμό - Λειτουργίες σχεδιασμού διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών - Είδη διεργασιών - Τεχνικές και εργαλεία στο σχεδιασμό προϊόντων και διεργασιών - Αποφάσεις σχεδιασμού προϊόντων και διεργασιών - Η σημασία και η αναγκαιότητα της διατήρησης αποθεμάτων στη Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής - Είδη αποθεμάτων - Κόστη συστήματος αποθεμάτων - Βασικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασιλική Καζαντζή
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ