Αγροτική Κοινωνιολογία


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει αποκτήσει γνώση των θεωρητικών και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην μελέτη του αγροτικού χώρου • Έχει μιαν ολιστική και διεπιστημονική κατανόηση του κοινωνικού περιεχομένου του αγροτικού χώρου και της γεωργίας ως παραγωγικής δραστηριότητας • Αποκτήσει συγκριτική εικόνα διεθνών παραδειγμάτων τόσο του μετασχηματισμού της υπαίθρου όσο και έννοιας της ‘ νέας αγροτικότητας’ • Αξιοποιήσει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές του γνώσεις για να κατανοήσει τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον αγροτικό χώρο και να αποκτήσει την ικανότητα να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές τόσο των θεωρητικών όσο και των μεθοδολογικών γνώσεων (μέσα από την περιγραφή παραδειγμάτων εμπειρικής έρευνας) για την κατανόηση του μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής συμπεριφοράς του πληθυσμού της υπαίθρου, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας και  παρακολουθώντας το είδος, το ρυθμό και την έκταση των μεταβολών που προκύπτουν στο αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας των επιδράσεων της πόλης, της βιομηχανίας και των άλλων τομέων της οικονομίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή στις διαφορετικές θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση του κοινωνικού μετασχηματισμού της σύγχρονης υπαίθρου, την ένταξη της συζήτησης για την οικογενειακή γεωργία στην συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει για την λειτουργία της οικογενειακής γεωργίας. Επιχειρείται παράλληλα η σύνδεση της συζήτησης με την ανάπτυξη της αγροβιομηχανίας και το ‘σύστημα’ που αυτή συγκροτεί εντάσσοντας την τοπική παραγωγή σε ένα διεθνοποιημένο σύστημα παραγωγής και διακίνησης τροφίμων. Αυτό καθιστά αναγκαία και μια διατομεακή μεθοδολογική προσέγγιση τόσο της αγροτικής παραγωγής όσο και της υπαίθρου γεγονός που δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα αφενός διάκρισης της αγροτικής κοινωνίας στα συστατικά της μέρη αλλά αφετέρου και της κατασκευής μιας ‘νέας αγροτικότητας’ που προϋποθέτει την ολιστική αλλά και συγκριτική προσέγγιση. Γι’ αυτό, εξάλλου, η προσέγγιση συμπεριλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά στοιχεία στη βάση τόσο της διεθνούς όσο και της εθνικής εμπειρίας ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συγκρίνει και να αξιολογεί τις περιπτώσεις μελέτης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο αντικείμενο της Αγροτικής Κοινωνιολογίας. Η ιστορική διαδρομή της επιστήμης και οι νέες ερευνητικές της κατευθύνσεις. Αγροτική κοινότητα, κοινωνικές ομάδες και η διαδικασία κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της κοινότητας. Αγροτική οικογένεια, αγροτική εκμετάλλευση και οικογενειακή γεωργία. Απασχόληση, πολυαπασχόληση και εργασιακές σχέσεις στον αγροτικό χώρο. Κοινωνική αλλαγή και κοινωνική διάρθρωση στον αγροτικό χώρο. Η γεωργία και το αγροτροφικό πρόβλημα. Παγκοσμιοποίηση, νέα αγροτικότητα και το μέλλον της υπαίθρου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χαράλαμπος Κασίμης
Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ