Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία (Εργαστήριο)


Να παρέχει στους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Ζωοτεχνία.


Στόχοι Μαθήματος

Επιδιώκεται η κατανόηση των εργασιών που πραγματοποιούνται στο βουστάσιο σχετικά με τις φυλές που εκτρέφονται, τους χώρους σταβλισμού και τους χειρισμούς που αφορούν τη διατροφή και την αναπαραγωγή των αγελάδων, καθώς και στο προβατοστάσιο σχετικά με τις φυλές που εκτρέφονται και τους χώρους σταβλισμού,  με τους διατροφικούς χειρισμούς, την αναπαραγωγή, τη διαδικασία της άμελξης, τους εμβολιασμούς και την κουρά για τις φυλές που εκτρέφονται στο προβατοστάσιο του ΓΠΑ. Ο τρόπος λειτουργίας των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τις χώρες του σώματος στην αγελάδα, το πρόβατο και το χοίρο και στη συνέχεια με τη διάπλαση της κεφαλής και του τραχήλου ώστε να είναι δυνατή η διάκριση των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων στα αγροτικά ζώα. Επιδιώκεται η εξοικείωση με τις στάσεις και τις κινήσεις των ζώων, καθώς και με τα όργανα σωματομετρήσεων και την εκτίμηση διαφόρων διαστάσεων πάνω στο σώμα της αγελάδες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Η περιγραφή των φυλών, οι χώροι σταυλισμού,ο χώρος άμελξης, οι χειρισμοί σχετικά με τη διατροφή και την αναπαραγωγή των αγελάδων στο βουστάσιο του ΓΠΑ. Οι φυλές, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι και οι χειρισμοί που αφορούν το διαχωρισμότων ζώων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο στο προβατοστάσιο του ΓΠΑ. Οι χειρισμοί  που σχετίζονται με τη διατροφή,την αναπαραγωγή, την άμελξη, τους εμβολιασμούς και την κουρά στη διάρκεια ενός έτους στο προβατοστάσιο του ΓΠΑ. Η παρουσίαση των τύπων των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση. η περιγραφή των χωρών (περιοχών)συνολικά στο σώμα της αγελάδας, του προβάτου και του χοίρου και η περιγραφή των χωρών που ανήκουν στο πρόσθιο τμήμα του σώματος όπως η χώρα της κεφαλής και η χώρα του τραχήλου. η περιγραφή των χωρών (περιοχών) που ανήκουν στο πρόσθιο τμήμα του σώματος όπως το ακρώμιο, η ράχη, το στήθος, οι πλευρές,  το μεσόσκελο, η ζώνη και ο θώρακας, καθώς και των χωρών τωνπρόσθιων άκρων. η περιγραφή των χωρών (περιοχών) που ανήκουν στο οπίσθιο τμήμα του σώματος όπως η οσφύς και η λεκάνη. η περιγραφή των χωρών (περιοχών) που ανήκουν στο οπίσθιο τμήμα του σώματος όπως οι γλουτοί, η κοιλία, οι κενεώνες και οι μαστοί. η περιγραφή των χωρών (περιοχών) των οπισθίων άκρων. Η σημασία της ευστάθειας των πρόσθιων άκρων κατά τη στάση και κατά την κίνηση του ζώου. Η σημασία της ευστάθειας των οπίσθιων άκρων κατά τη στάση και κατά την κίνηση τουζώου. Οι διάφορες στάσεις που λαμβάνουν οι αγελάδες όταν στέκονται όρθιες ή όταν κατακλίνονται. Οι επιτόπου κινήσεις των ζώων και οι βηματισμοί τους. Η σκοπιμότητα των σωματομετρήσεων, τα όργανα των σωματομετρήσεων και ο τρόπος μέτρησης διαφόρων διαστάσεων στο σώμα της αγελάδας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτα Κουτσούλη, Μαρία Xαρισμιάδου, Αννίτα Αγιουτάντη
Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ