Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας


Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή των γνώσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην εκμάθηση τόσο των θεωρητικών όσο και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την εκπόνηση της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας στον αγροτικό χώρο. Το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τον φοιτητή με εκείνα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει και να εξηγήσει τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα, να ανακαλύψει την κανονικότητα και την τάξη πίσω από αυτά και να εντάξει την ερμηνεία αυτών των φαινομένων μέσα στο σύγχρονο (ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό) πλαίσιο λειτουργίας τους. Το μάθημα αποτελείται από δυο διακριτά μέρη: αυτό της θεωρίας και αυτό του εργαστηρίου στο οποίο διδάσκονται τα εργαλεία ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας.. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί ότι ο στόχος της έρευνας είναι διερευνητικός, περιγραφικός και εξηγητικός. Στο διερευνητικό επίπεδο ο στόχος είναι να βοηθήσει στην εξειδίκευση των ερωτημάτων και την προετοιμασία για την έρευνα. Το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνικοοικονομικής έρευνας είναι περιγραφικό χρησιμοποιώντας τεχνικές συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο επίπεδο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία μιας εικόνας της κατάστασης, του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου και των σχέσεων επικεντρώνοντας στο «πως» και το «ποιός» και λιγότερο στο «γιατί». Στο εξηγητικό επίπεδο, στόχος είναι να απαντήσει ο ερευνητής στο «γιατί» επιχειρώντας να εντοπίσει τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους κάτι συμβαίνει. Έτσι ο φοιτητής διδάσκεται πως θα πραγματοποιήσει τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας από την επιλογή του θέματος, στην επικέντρωση στο βασικό ερώτημα (ή τα βασικά ερωτήματα) της έρευνας, στον σχεδιασμό της, με την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, στην συγκέντρωση των δεδομένων, στην ανάλυσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία, στην εξήγηση των ευρημάτων και τέλος στην συγγραφή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο επίπεδο της διδασκαλίας των τεχνικών και εργαλείων της έρευνας στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά γνώση αφενός της διαδικασίας μέτρησης και δειγματοληψίας και αφετέρου της επεξεργασίας και των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση του Spss. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την διατύπωση και διερεύνηση ενός ερευνητικού προβλήματος • έχει αποκτήσει τις κατάλληλες μεθοδολογικές τεχνικές και εργαλεία για την διεξαγωγή γεωργοοικονομικών και κοινωνιολογικών ερευνών στον αγροτικό χώρο • κατανοήσει και εξηγήσει τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα που μελετά • ανακαλύψει την κανονικότητα και την τάξη πίσω από τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα που μελετά και να εντάξει την ερμηνεία αυτών των φαινομένων μέσα στο σύγχρονο (ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό) πλαίσιο λειτουργίας τους • αποκτήσει τις τεχνικές δεξιότητες και την θεωρητική κατάρτιση για την διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον • αναλύει τα δεδομένα, να συνθέτει τα ευρήματα, να ερμηνεύει τα ερευνητικά αποτελέσματα και να συντάσσει τις τελικές εκθέσεις


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή των γνώσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην εκμάθηση τόσο των θεωρητικών όσο και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την εκπόνηση της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας στον αγροτικό χώρο. Το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τον φοιτητή με εκείνα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει και να εξηγήσει τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα, να ανακαλύψει την κανονικότητα και την τάξη πίσω από αυτά και να εντάξει την ερμηνεία αυτών των φαινομένων μέσα στο σύγχρονο (ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό) πλαίσιο λειτουργίας τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Α. Θεωρητικές γνώσεις Βασικές διαστάσεις της κοινωνικής έρευνας: βασική – εφαρμοσμένη. Οι ερευνητικές μέθοδοι: ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Ο καθορισμός του αντικειμένου της έρευνας. Η επιλογή της μεθόδου. Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας. Η δειγματοληπτική έρευνα (μέθοδοι δειγματοληψίας, σχεδιασμός ερωτηματολογίου και συνέντευξη, μορφή ερωτήσεων, διατύπωση ερωτήσεων, οργάνωση ερωτηματολογίου, η πιλοτική έρευνα). Η συνέντευξη. Οι δυσκολίες της συνέντευξης και η παραμόρφωση στην έρευνα. Ποιοτική έρευνα, σχεδιασμός Οδηγού Συνέντευξης και συμμετοχική παρατήρηση. Μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. Η σύνταξη της ερευνητικής έκθεσης.   Β. Εργαστηριακές γνώσεις Διαδικασία μέτρησης (Είδη Ερωτήσεων – Μεταβλητές – Κλίμακες Μέτρησης). Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο Spss (Γενικά στοιχεία για το Spss, Παρουσίαση του Data Editor, Παρουσίαση του Output Navigator). Διαδικασία δειγματοληψίας (Απλή τυχαία δειγματοληψία με χρήση του Spss, Δειγματοληψία κατά στρώματα με χρήση του Spss). Κανονική Κατανομή (Αναλυτική αναφορά στην κανονική κατανομή και έλεγχος κανονικότητας σε μεταβλητές με χρήση του Spss). Επεξεργασία και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων με χρήση του Spss (Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, Ανάλυση αξιοπιστίας, Πίνακες διασταύρωσης και Τεστ ανεξαρτησίας). Ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Χρήση συγκεκριμένων ερευνητικών παραδειγμάτων. Ο ρόλος του λογισμικού στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες). Βιβλιογραφική επισκόπηση (Αναζήτηση βιβλιογραφίας, Βιβλιογραφικές αναφορές). 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χαράλαμπος Κασίμης, Ελευθέριος Νέλλας
Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ