Διεθνές Δίκαιο [open]


Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Πηγές του Διεθνούς Δικαίου Α) Οι βασικές πηγές του Διεθνούς Δικαίου κατ’ άρθρο 38 Κατ. Δ.Δ.Χ. 1. Συμβατικό Διεθνές δίκαιο ή Δίκαιο των Συνθηκών (είδη συνθηκών- διεθνείς μονομερείς πράξεις) 2. Το διεθνές εθιμικό δίκαιο (ι) αντικειμενικό στοιχείο: πρακτική κρατών (ιι) opinio juris 3. Οι γενικές αρχές του δικαίου 4. Επιείκεια- ορθόν και ίσον-ευθυδικία (ex aequo et bono) Β) Αποτελέσματα των Διεθνών Συνθηκών 1. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας 2. Η αρχή της αμοιβαιότητας 3. Αυτοδύναμη εφαρμογή ΙΙΙ. Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου: Α) Η εξελικτική πορεία της έννοιας της διεθνούς προσωπικότητας. Από τα υποκείμενα, στους δρώντες και χρήστες του δικαίου 1. Το Κράτος: έδαφος, κυριαρχία, λαός 2. Οι Διεθνείς Οργανισμοί: (ι) ορισμός (ιι) κατηγορίες (ιιι) νομική ισχύς αποφάσεων διεθνών οργανισμών. Αναφορές στο σύστημα του ΟΗΕ, BRETTON WOODS, Ε.Ε. , 3. Το άτομο ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου και οι υπόλοιποι «χρήστες» του διεθνούς δικαίου: ΜΚΟ, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, αντάρτες Β) Γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου 1. Η αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών 2. Η αρχή της αυτοδιάθεσης IV. Διεθνής ευθύνη κράτους 1. Η έννοια της διεθνούς ευθύνης κατά το διεθνές δίκαιο και η κωδικοποίηση 2. Προϋποθέσεις στοιχειοθετήσεως διεθνούς ευθύνης κράτους: (ι) παραβίαση διεθνούς δικαίου (ιι) καταλογισμός 3. Συνέπειες της διεθνούς ευθύνης: (ι) υποχρέωση επανορθώσεως (ιι) παύση και μη επανάληψη V. Η προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Α) Η διεθνής διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 1. Εννοιολογική οριοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιστήμης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2. Οι τρείς γενιές δικαιωμάτων του ανθρώπου: (ι) Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ιι) οικονομικά-κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα ιιι) τα δικαιώματα αλληλεγγύης 3. Η φύση των ΔΑ: οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα Β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 1. Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣοΕ) 2. Ευρωπαϊκή Ένωση Β) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 1. Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης 2. Η φυλή ως προστατευόμενο χαρακτηριστικό διάκρισης: (i) οι τέσσερις (4) Διακηρύξεις της Ουνέσκο, (ii) το Διεθνές Συμβατικό πλαίσιο και η θέση της Νομολογίας του ΔΔΧ 3. Η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης (CERD): σκοπός, εφαρμογή και ελεγκτικοί μηχανισμοί 4. Σε περιφερειακό επίπεδο: (i)Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΣΔΑ (ii) H E.E. και οι οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων 5. Κατηγορίες και κριτήρια δικαιολόγησης διακρίσεων: (i) άμεσες διακρίσεις(ii) έμμεσες διακρίσεις 6. Επίκαιρες πτυχές του θέματος του ρατσισμού: Η ρητορική μίσους και η υποκίνηση ρατσισμού


Στόχοι Μαθήματος

Απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από το διεθνές δίκαιο, έτσι ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν τις δομές λειτουργίας και οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούμενο μάθημα : Ευρωπαϊκοί θεσμοί (1ο έτος, Β’ εξάμηνο)


Περιεχόμενα

1) Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο 2) Σχολές Σκέψης Διεθνούς Δικαίου  3) Πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Η ιδιαίτερη σημασία των διεθνών συνθηκών 4) Κατάργηση Ισχύος μιας Διεθνούς Συνθήκης 5) Το Δικαίωμα των Λαών στην αυτοδιάθεση 6) Διαδοχή Κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 7) Διεθνής Ευθύνη 8) Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: Καταστατικός χάρτης και θεσμικά όργανα 9) Αρχές Pacta sunt servanda και Rebus sic stantibus 10) Γενοκτονίες και εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Γρηγορίου
Τμήμα: Κοινωνιολογία
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ