Οικονομική Ι [open]


Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα κύρια στοιχεία και δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης. Περαιτέρω θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία κόστους παραγωγής, των οικονομιών και αντι-οικονομιών κλίμακας, το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών, και της αποτελεσματικότητας. Επίσης βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τις βασικές μορφές, υποδείγματα και τα είδη αγοράς, στα βασικά θέματα που αφορούν την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων από την αγορά, τους δείκτες μονοπωλιακής δύναμης και τα υποδείγματα Bertrand, Cournot και Stackelberg. Περαιτέρω, βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοράς και θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση και τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τον υπολογισμό της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά. Τέλος, βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τη οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης, την ανάλυση του Νεκρού Σημείου, των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.


Στόχοι Μαθήματος

Το Μάθημα της Οικονομικής Ι είναι βασικό εισαγωγικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ.. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της οικονομικής θεωρίας, Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του καταναλωτή (και της ζήτησης), καθώς επίσης της θεωρίας του παραγωγού (και της προσφοράς), Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της επιχείρησης και να κατανοήσετε τις διάφορες μορφές των αγορών και την ισορροπία στην αγορά, Γνωρίσετε τα βασικά θέματα της μεγιστοποίησης των κερδών, της ελαχιστοποίησης του κόστους και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα της Οικονομικής Ι αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Μικροοικονομικής θεωρίας. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την συμπεριφορά του καταναλωτή, τις αποφάσεις των ατόμων ή των νοικοκυριών για την κατανομή του εισοδήματος τους σε δραστηριότητες κατανάλωσης ή αποταμίευσης. Επίσης αναλύονται και εξετάζονται τα θέματα σχετικά με την συμπεριφορά του παραγωγού, τις αποφάσεις για τα είδη και τις ποσότητες των αγαθών που θα παραχθούν καθώς και των συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Περαιτέρω αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με τη θεωρία των τιμών, την διαμόρφωση τιμών των αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Μεταξύ των επιπλέον ενοτήτων που αναλύονται και εξετάζονται είναι: η Κατανομή συντελεστών παραγωγής μεταξύ ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, το Οικονομικό Κύκλωμα, τα Είδη και οι Μορφές των Επιχειρήσεων, η Θεωρία του Κόστους, η Θεωρία της Ζήτησης, η Θεωρία της Προσφοράς, η Ανταλλαγή και Ισορροπία Αγοράς, οι Μορφές και τα Είδη των Αγορών: (όπως για παράδειγμα ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός, το Ολιγοπώλιο, το Μονοπώλιο, ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός), τα Υποδείγματα Stackelberg, Cournot, Bertrandμ τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης των Κερδών και Ελαχιστοποίησης Κόστους, τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης Χρησιμότητας, οι Καμπύλες Ισοπαραγωγής, οι Καμπύλες Αδιαφορίας, ο Οικονομικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός. Τέλος, αναλύονται και εξετάζονται οι θεματικές ενότητες σχετικά με τις Επενδύσεις και την Αξιολόγηση Επενδύσεων, η Ανάλυση Αριθμοδεικτών και η ανάλυση του Νεκρού Σημείου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Κορρές
Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ