Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ (Οικονομική ΙΙ) [open]


Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, στις έννοιες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό επιχειρεί να αναλύσει και να επεξηγήσει τα βασικά εκείνα μεγέθη, τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση των βασικών θεμάτων και των δεικτών σχετικά με την οικονομική & την κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων και των οικονομιών κλίμακας, στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια έσοδα, τις δημόσιες δαπάνες, τον κρατικό προϋπολογισμό, το τραπεζικό σύστημα, την νομισματική πολιτική, την προσφορά και ζήτηση χρήματος, την διεθνοποίηση της οικονομίας και τους δείκτες σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πολιτική και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Περαιτέρω, βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη για τις τρέχουσες και σταθερές τιμές, για την κατανάλωση, την αποταμίευση, την συνάρτηση επένδυσης, της ισορροπίας της οικονομίας, του πληθωριστικού και αντιπληθωριστικού κενού, της ισορροπίας της αγοράς χρήματος, της νομισματικής πολιτικής, της ποσοτικής θεωρίας, της μονεταριστικής θεωρίας και του κύκλου της ανάπτυξης. Τέλος, βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να μπορέσουν να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις έννοιες των τρεχουσών και σταθερών τιμών, την έννοια της κατανάλωσης, αποταμίευσης, επένδυσης, του κεφαλαιακού συντελεστή, του πληθωριστικού και αντιπληθωριστικού κενού, των πολλαπλασιαστών, της αγοράς αγαθών, της αγοράς χρήματος, της καμπύλης IS & LM, της κεντρικής τράπεζας, της δημοσιονομικής & νομισματικής πολιτικής, των οικονομικών σχολών, της κλασσικής, νεοκλασικής, Κεϋνσιανής & Μαρξιστικής σχολής.


Στόχοι Μαθήματος

Το Μάθημα της Οικονομικής ΙΙ είναι βασικό μάθημα που εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης και της μακροοικονομικής θεωρίας που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της μακρό-οικονομικής θεωρίας, Κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και μεθόδους της θεωρίας της ανάπτυξης, τον ρόλο λειτουργίας του κράτους και τους βασικούς δείκτες και μεγέθη, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της δημοσιονομικής πολιτικής, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της νομισματικής πολιτικής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα της Οικονομικής ΙΙ αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Μακροοικονομική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται οι ακόλουθες έννοιες: Το οικονομικό σύστημα – συμπεριφορά και προβλήματα. Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της συνολικής απασχόλησης και το φαινόμενο του πληθωρισμού. Η διαλεκτική αντίληψη της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής. Εισαγωγή στην εργασιακή θεωρία της αξίας. Εμπορευματική παραγωγή, αξία και υπεραξία. Κυκλική κίνηση και συσσώρευση του κεφαλαίου. Η θεωρία της γαιοπροσόδου. Συσσώρευση, οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του κράτους. Η χωροκοινωνική διαλεκτική. Αστική γή, αστική γαιοπρόσοδος και αστικές πολιτικές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Η αστικοποίηση του κεφαλαίου και η παραγωγή του χτισμένου περιβάλλοντος. Συλλογική κατανάλωση και χωρικές δομές. Εργασία, κεφάλαιο και ταξικός αγώνας γύρω από το χτισμένο περιβάλλον. Συσσώρευση κεφαλαίου και άνιση χωρική ανάπτυξη. Η διαλεκτική διαφοροποίησης/εξισορρόπησης στην χωρική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Από την πολιτική οικονομία του χώρου στις μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις. Εθνικό Προϊόν- Εθνικό Εισόδημα – Εθνική Δαπάνη, Συναρτήσεις Κατανάλωσης και Αποταμίευσης, Δημόσιος Τομέας και Πολλαπλασιαστές, Θεωρία και Μορφές των Επενδύσεων, Προσδιορισμός του Εισοδήματος, Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος και ο Προσδιορισμός του Επιτοκίου, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική πολιτική και Εισοδηματική Πολιτική, Το Κλασικό Υπόδειγμα Το πλήρες Κεϋνσιανό και Νέο-Κεϋνσιανό Υπόδειγμα, Νεοκλασική Σύνθεση, Ανεργία, Πληθωρισμός, Οικονομική Μεγέθυνση και Θεωρία Αναπτύξεως, Μακροοικονομικές Αναλύσεις, Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης από την Ελληνική Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Κορρές
Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ