Οργανωσιακή Συμπεριφορά [Open]


Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση φαινομένων δυναμικής των οργανισμών, μέσα από τη μελέτη των τρόπων που τα οργανωσιακά μέλη αντιλαμβάνονται και συμπεριφέρονται μέσα στους οργανισμούς καθώς και των τρόπων που οι ομάδες και οι οργανισμοί ‘δρουν’ ως κοινωνικές οντότητες. Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που σχετίζονται με τη συμπειφορά σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και οργανισμού. Στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές στα κύρια θέματα που άπτοναι του χώρου της οργανωσιακής συμπεριφοράς και διαπραγματεύεται ζητήματα παρακίνησης, οργανωσιακής κουλτούρας, ηγεσίας, ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων καθώς και θέματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Παρουσιάζονται θέματα που άπτονται της μεθοδολογίας (ποσοτικής, ποιοτικής) καθώς και συγκεκριμένων μεθόδων συλλογής εμπειρικών δεδομένων. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών σύνθετων οργανωσιακών καταστάσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη μελέτη συγκεκριμένων οργανωσιακών φαινομένων • Διεξάγουν ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε θέματα που άπτονται της οργανωσιακής συμπεριφοράς και να σχεδιάζουν εμπειρική έρευνα σε δείγμα εργαζομένων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση φαινομένων δυναμικής των οργανισμών, μέσα από τη μελέτη των τρόπων που τα οργανωσιακά μέλη συμπεριφέρονται μέσα στους οργανισμούς καθώς και των τρόπων που οι οργανισμοί ‘δρουν’ ως κοινωνικές οντότητες. Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας, ηγεσίας, ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων καθώς και θέματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών σύνθετων οργανωσιακών καταστάσεων.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Σίμωση
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ