Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Έννοιες, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά, αρχές και στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μεθοδολογία, σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παρουσίαση προγραμμάτων και αξιολόγηση δράσεων. Περιβάλλον και κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον, προστασία περιβάλλοντος, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική και στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος ως εθνικό και διεθνές πρόβλημα. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις περιβαλλοντικών θεμάτων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: Γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, να κατανοούν τις συνέπειες της επίδρασης του ανθρώπου στο περιβάλλον και να κατανοούν την αναγκαιότητα της αειφορίας ως μια λύση στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.  Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της πληροφόρησης και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού προς ένα περισσότερο αειφορικό περιβάλλον. Να γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και να κατανοούν τη σπουδαιότητά της. Να μπορούν να κατανοούν την κατεύθυνση που πρέπει να έχει η εκπαίδευση που στοχεύει στην αειφορική ανάπτυξη.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις γεωργικής εκπαίδευσης, αγροτικής κοινωνιολογίας και γεωργικών εφαρμογών.


Περιεχόμενα

Επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον και συνέπειες της επίδρασης αυτής. Η έννοια της αειφορίας, διαστάσεις και στόχοι της. Η αναγκαιότητα της αειφορικής γεωργίας. Σχέση καινοτομίας και αειφορίας. Πληροφόρηση, ενημέρωση και συμβουλευτική του αγροτικού πληθυσμού στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας. Εκπαίδευση για την αειφορία: Μια προσέγγιση που απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστημονικών πεδίων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ