Κοινωνική δημογραφία


Η δημογραφία αποτελεί θεμελιώδη προσέγγιση στην κατανόηση της κοινωνίας είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική . Στις μέρες μας ο πληθυσμός του ανεπτυγμένου κόσμου συρρικνώνεται. Οι γυναίκες γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρονια. Ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται ένατνι των εργαζομένων. Ο χάρτης της μετανάστευση αλλάζει και χώρες υποδοχής μεταναστών μετατρέπονται σε χώρες αποστολής μεταναστών και αντιστρόφως. Την αιτιολόγηση και αξιολόγηση των παραπάνω φαινομένων καθώς και τις αλλαγές που επιφέρουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διαπραγματεύεται το μάθημα Κοινωνική Δημογραφία. Ειδικότερα περιλαμβάνει: ΄Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Μέγεθος και διάρθρωση του πληθυσμού. Δημογραφική γήρανση. Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας. Βιολογική ανανέωση του πληθυμού. Βιολογική φθορά του πληθυσμού. Μεταναστεύσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Η δημογραφία συνδέεται με στενούς δεσμούς τόσο με τις βιολογικές επιστήμες όσο και με τις κοινωνικές και χρησιμοποιεί τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης. Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει την εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού (αστικού και αγροτικού) η οποία διευθετείται πολλές φορές από την οικονομία αλλά και τη γεωγραφία, την ψυχολογία κλπ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: να απαντήσουν στο πώς τα πληθυσμιακά μεγέθη και οι αυξομειώσεις τους επιδρούν στη διαμόρφωση των οικονομικών  και  κοινωνικών συνθηκών και καταστάσεων να απαντήσουν στο γιατί τα πληθυσμιακά δεδομένα επηρεάζονται από οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες να προτείνουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να "επέμβουν" μέσω πολιτικών επί του πληθυσμού για να βελτιώσουν τα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη να απαντήσουν στο πώς να μελετούν τη δομή ενός πληθυσμού η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να εκτιμήσουν μεταξύ άλλων το εργατικό δυναμικό, την έκταση και σύνθεση της αγοράς, το γεροντικό πληθυσμό και την επίπτωσή του στην καινοτομία, στα αναπτυξιακά προγράμματα κλπ. να προβλέψουν τις δημογραφικές προοπτικές  ενός πληθυσμού να απαντήσουν στο πώς να αξιοποιούν τα πληθυσμιακά μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τους στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της υπαίθρου.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Μέγεθος και διάρθρωση του πληθυσμού Δημογραφική γήρανση Πληθυσμός της Ελλάδας 1951 – 1991 Βιολογική ανανέωση Γενετήσια συμπεριφορά Βιολογική φθορά Μεταναστεύσεις: μηχανική ανανέωση & φθορά πληθυσμού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Όλγα Ιακωβίδου
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ