Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών


Μέταλλα και κράματα μηχανολογικών κατασκευών, εργαλείων, συσκευών, καλουπιών, στοιχείων μηχανών, επικαλύψεων, συγκολλήσεων. Συσχέτιση της δομής με τη συμπεριφορά (ιδιότητες) και με τις μεθόδους παρέμβασης στη δομή (θερμικές, μηχανουργικές και λοιπές κατεργασίες και διεργασίες). Μεταβολές και τροποποιήσεις των ιδιοτήτων του υλικού προ, κατά και μετά κάθε φάση μορφοποίησής του με κατεργασίες και διεργασίες. Τυποποίηση (πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμοί, κώδικες πρακτικής): Ιδιοτήτων των υλικών και μεθόδων μέτρησής τους (δοκιμών). Οργάνα και συσκευές μετρήσεων (δοκιμών) και μεθόδων διακρίβωσης και βαθμονόμησής τους. Υλικά και μέθοδοι εφαρμογής τους (κατεργασιών), και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.


Στόχοι Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Τεχνολογίας των Μεταλλικών Υλικών. Με την εμπέδωση τους και όταν ολοκληρωθεί το μάθημα οι φοιτητές θα μπορούν να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα, να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τα κύρια μέταλλα και τα κράματα τους, βάσει της χημικής τους σύστασης και να προσδιορίζουν τις ιδιότητές τους. Εργαστηριακά θα είναι σε θέση να χαρακτηρίζουν τη μικροδομή μεταλλικών υλικών και να μετρούν, συγκρίνουν και αξιολογούν τις κρίσιμες μηχανικές τους ιδιότητες, βάσει τυποποιημένων μεθοδολογιών. Θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν θερμικές κατεργασίες, με στόχο τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών και θα επιλέγουν τα υλικά και τις αντίστοιχες θερμικές τους κατεργασίες για συγκεκριμένες μηχανολογικές εφαρμογές. Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται συγκεκριμένες έννοιες σε επί μέρους ειδικά μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της ποιότητας σε κάθε φάση παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στην χρήση, συντήρηση, απόσυρση/ανακύκλωση των μηχανολογικών μεταλλικών αντικειμένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: 1ο Θεωρητικό Μέρος 2ο Θεωρητικό Μέρος Εργαστηριακό Μέρος  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κάρμεν Μεντρέα
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ