ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Σκοπός του μαθήματος είναι, η μύηση των φοιτητών στις τεχνικές και εργαλεία  των μεθοδολογιών εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών σχετικά με την έρευνα, οργάνωση και προετοιμασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για επενδύσεις, οργάνωση και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, επιχειρησιακό σχεδιασμό.


Στόχοι Μαθήματος

Η κατανόηση από τους φοιτητές: της σημασίας του ραγδαία μεταβαλλόμενου μακρο και μικρο περιβάλλοντος για το μέλλον μιας επιχείρησης. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. της σημασίας της ύπαρξης στρατηγικής για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης των στρατηγικών επιλογών που έχει μια επιχείρηση για να χαράξει τη μελλοντική της πορεία των μεθόδων εντοπισμού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης του είδους της δομής και των συστημάτων που χρειάζεται μια επιχείρηση για να υλοποιήσει την επιλεγμένη στρατηγική Του τρόπου ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι, η μύηση των φοιτητών στις τεχνικές και εργαλεία  των μεθοδολογιών εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών σχετικά με την έρευνα, οργάνωση και προετοιμασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για επενδύσεις, οργάνωση και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, επιχειρησιακό σχεδιασμό.   Περιεχόμενα Μαθήματος Προδιαγραφές εκπόνησης Business Plans. Μεθοδολογίες εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων, Επιχειρησιακώνσχεδίων (business Plans), Οργάνωσης και Αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, Στρατηγικού arketing,Ερευνών αγοράς. Πιστοποίηση έργου, Εκτίμηση κόστους επένδυσης – Υπολογισμός αναγκών χρηματοδότησης, Χρηματοδότηση κόστους. Τεχνικές πρόβλεψης πωλήσεων. Εκτίμηση προβλεπόμενου κόστους πωληθέντων. Υπολογισμός προβλεπόμενου κεφαλαίου κίνησης – Χρηματοδότηση κόστους δανείου κεφαλαίουκίνησης. Απόσβεση προβλεπόμενου μακροπρόθεσμου δανείου. Υπολογισμός προβλεπόμενων αποτελεσμάτων χρήσης. Υπολογισμός προβλεπόμενου νεκρού σημείου πωλήσεων. Υπολογισμός προβλεπόμενων ταμιακών ροών. Υπολογισμός προβλεπόμενων πηγών και χρήσης πόρων. Υπολογισμός προβλεπόμενης προστιθέμενης αξίας, Ανάλυση κόστους και ωφέλειας.  Αξιολόγηση επένδυσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανδρέας Αναστασάκης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ