Περιβαλλοντική Γεωχημεία


Στο μάθημα εξετάζονται οι πηγές, η κατανομή και οι αλληλεπιδράσεις χημικών στοιχείων στο σύστημα πέτρωμα- έδαφος- νερό- ατμόσφαιρα- βιόσφαιρα. Δίνεται έμφαση στη φύση και τις συνέπειες της ρύπανσης φυσικών περιβαλλόντων και εξετάζονται εφαρμογές της περιβαλλοντικής γεωχημείας στη διερεύνηση και λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η όξινη απορροή και τα στερεά απόβλητα μεταλλείων, τα στραγγίσματα ΧΥΤΑ, και η κλιματική αλλαγή.


Στόχοι Μαθήματος

Η κατανόηση από τους φοιτητές της αλληλεπίδρασης  μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας. Η ανάπτυξη ικανότητας διαφοροποίησης μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να μπορεί να εφαρμόζει γεωχημικές μεθόδους για την έρευνα και  επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ενώ τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις θεωρούνται αυτές που οι φοιτητές αποκτούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Χημείας (Α' Εξάμηνο) και της Γεωχημείας (Δ' Εξάμηνο).  


Περιεχόμενα

Βασικές αρχές και γνώσεις υποβάθρου (εισαγωγή, σχηματισμός και χημική σύσταση του εδάφους, διεργασίες μεταφοράς ρυπαντών σε υδατικά διαλύματα, κύκλος του άνθρακα) Μεθοδολογία έρευνας στην περιβαλλοντική γεωχημεία (Δειγματοληψία- χημική ανάλυση- στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων) Εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (εκτίμηση επικινδυνότητας- περιβαλλοντική γεωχημεία και υγεία, εφαρμογές ισοτόπων, όξινη απορροή πετρώματος και μεταλλείων, ΧΥΤΑ)  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αριάδνη Αργυράκη
Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ