Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών


Ιστορική εξέλιξη και γενικές έννοιες για θέµατα ποιότητας (ορισµοί, διασφάλιση, πιστοποίηση, ΙSO, ολική ποιότητα, TQC). ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος, στατιστικός έλεγχος ποιότητας διεργασιών SPC. Παραδείγµατα και εφαρµογές από το χώρο της βιοµηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας ορυκτών υλών (Μεταλλευτικές - λατοµικές επιχειρήσεις, τσιµεντοβιοµηχανίες, κεραµική βιοµηχανία, µεταλλουργία, βιοµηχανία παραγωγής οικοδοµικών υλικών κ.ά.).


Στόχοι Μαθήματος

Η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα ελέγχου ποιότητας ορυκτών πρώτων υλών με χρήση σύγχρονων μεθόδων και με την βοήθεια των σχετικών εργαστηριακών και υπολογιστικών ασκήσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατιστικής


Περιεχόμενα

. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1.1. Ορισμός της ποιότητας 1.2. Έννοιες σχετικές με την ποιότητα 1.2.1. Τυποποίηση 1.2.2. Πιστοποίηση 1.2.3. Διαπίστευση 1.3. Ιστορική εξέλιξη της ποιότητας και του ελέγχου 1.3.1. Παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 1.3.2. Το κόστος της παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων 1.3.3. Νέο μοντέλο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 1.3.4. Στάδια εξέλιξης των διαδικασιών ποιότητας 1.3.5. Έλεγχος – επιθεώρηση 1.3.6. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 1.3.7. Διασφάλιση ποιότητας 1.3.8. Έλεγχος ολικής ποιότητας 1.3.9. Διοίκηση ολικής ποιότητας 2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2.1. Edwards W. Deming 2.2. Joseph Juran 2.3. Σύγκριση θεωριών Deming και Juran 2.4. Philip B. Crosby 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 3.1. Η σημασία της ποιότητας 3.2. Εξέλιξη των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 3.3. Σειρά προτύπων συστήματος ποιότητας κατά ISO 9000 3.3.1. Δομή του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9000 3.3.2. Αρχές του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9000 3.3.3. Δομή και αρχές του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9000:2008 3.3.4. Διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9000 3.3.5. Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και δυσκολίες εφαρμογής των προτύπων ποιότητας κατά ISO 9000 3.4. Ολική Ποιότητα 4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Στατιστική, βασικές έννοιες και όροι 4.2. Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής 4.2.1 Παρουσίαση και απεικόνιση στατιστικών δεδομένων 4.2.2. Μέτρα θέσης και διασποράς των δεδομένων – Ποσοστιαία σημεία 4.3. Βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων 4.4. Κατανομές χρήσιμες για τον έλεγχο ποιότητας 4.4.1. Υπεργεωμετρική κατανομή 4.4.2. Διωνυμική κατανομή ή κατανομή Bernouli 4.4.3. Κατανομή Poisson 4.4.4. Κανονική κατανομή 4.4.5 Κατανομή Student, Κατανομή F, Κατανομή Χ2 4.5 Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης 4.5.1 Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή 4.5.2 Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης της διαφοράς μ1-μ2 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5.1. Ορισμός του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 5.2. Τρόποι χαρακτηρισμού της ποιότητας παραγωγής 5.3. Τύποι δειγματοληπτικών σχεδίων 5.4. Τύποι δειγματοληπτικών σχεδίων για χαρακτηριστικά ποιότητας 5.5. Δειγματοληπτικά σχέδια για μεταβλητές ποιότητας 6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (SPC) 6.1. Ορισμός του στατιστικού ελέγχου διεργασιών 6.2. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας – δείκτες ικανότητας 6.3. Γενικές αρχές των διαγραμμάτων ελέγχου διαδικασιών 6.4. Κατασκευή και ερμηνεία διαγραμμάτων ελέγχου 6.5. Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών 6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (SPC) – (συνέχεια) 6.6. Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων 6.6.1. Έλεγχος ποσοστού ελαττωματικών – Διάγραμμα p 6.6.2. Έλεγχος αριθμού ελαττωματικών - Διάγραμμα np 6.6.3. Έλεγχος αριθμού ελαττωμάτων-Διαγράμματα c και u 6.7 Ειδικά διαγράμματα ελέγχου 6.7.1. Αθροιστικό διάγραμμα ή διάγραμμα CumSum 6.7.2. Διάγραμμα με εκθετική εξομάλυνση ή διάγραμμα ΕWΜΑ 6.7.3. Διάγραμμα ελέγχου αποδοχής 6.7.4. Διάγραμμα με ασύμμετρα όρια ελέγχου 6.7.5. Ομαδικό διάγραμμα ελέγχου 6.7.6. Διαγράμματα πολλαπλών χαρακτηριστικών 6.8. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου 6.8.1. Σχεδίαση διαγραμμάτων ελέγχου με στατιστικά κριτήρια 6.8.2. Οικονομικά κριτήρια 7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ