Βρέθηκαν 15 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Εισαγωγή στην Πληροφορική [open]

Ανδρέας Παπασαλούρος - Προπτυχιακό - (A)
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, γίνεται μια εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Fortran 90 και μια εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου. Έμφαση δίνεται σε εφαρμογές στα Μαθηματικά.

natural sciences subject

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003)

Νικόλαος Καραμπετάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στους Η/Υ και τις γλώσσες προγραμματισμού. Επίλυση ενός προβλήματος από τον Η/Υ (η έννοια του αλγορίθμου). Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Η/Υ στη Fortran 90/95/2003. Δομή της Fortran 90/95/2003 (τελεστές, εντολές συνθήκης και διακλάδωσης, δημιουργία βρόγχων, πίνακες, συναρτήσεις κλπ.). Αρχεία. Προχωρημένες δομές (ουρές, στοίβες).

natural sciences subject

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Ανοικτό Μάθημα)

Δημήτριος Ματαράς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Α) Ανάπτυξη ικανοτήτων προγραμματιστικής υλοποίησης βασικών αλγορίθμων. Β) Εξοικείωση με τις βασικές και ενημέρωση στις σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές: από τον 'δομημένο' στον 'διαδικαστικό' και τον 'αντικειμενοστραφή' προγραμματισμό. Γ) Προετοιμασία για σύγχρονη υπολογιστική αντιμετώπιση αλγορίθμων αριθμητικής ανάλυσης.

natural sciences subject

Εισαγωγή σε μεθόδους Monte Carlo

Βαγγέλης Χαρμανδάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις μεθόδους Monte Carlo. Αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:. Αρχικά, στην εισαγωγή περιγράφονται οι βασικές έννοιες και οι στόχοι των μεθόδων Monte Carlo. Κατόπιν παρουσιάζεται μια εκτενής περιγραφή βασικών τεχνικών Monte Carlo καθώς και των γεννητριών τυχαίων αριθμών. Τα δύο επόμενα κεφάλαια αφορούν το βασικό πυρήνα των μεθόδων Monte Carlo. Το πρώτο περιγράφει αλγόριθμους Monte Carlo τύπου importance sampling (σημαντικής δειγματοληψίας). Το δεύτερο σχετίζεται με αλγόριθμους Monte Carlo βασισμένους σε Μαρκοβιανές αλυσίδες (τύπου Metropolis - Hastings) καθώς και δειγματοληψία τύπου Gibbs. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ειδικά θέματα που αφορούν τη διάγνωση σύγκλισης αλγορίθμων Monte Carlo, την τέλεια δειγματοληψία και τη σύγκριση αλγορίθμων. Το τελευταίο κεφάλαιο επεκτείνεται σε μια σειρά θεμάτων όπως η θεωρητική μελέτη σύγκλισης αλγορίθμων Monte Carlo βασισμένων σε Μαρκοβιανές αλυσίδες, Multi-level τεχνικές, παραλληλοποίηση σε αλγόριθμους Monte Carlo κλπ.

natural sciences subject

Υπολογιστές Ι

Δημήτριος Παπαγεωργείου, Ευάγγελος Λοιδωρίκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Fortran. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις. Είσοδος/έξοδος. Λήψη αποφάσεων. Βρόγχοι επανάληψης. Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι πίνακες. Υποπρογράμματα τύπου function και subroutine.

natural sciences subject

Μέθοδοι επίλυσης με Η/Υ

Νίκος Λαγαρός, Μιχαήλ Φραγκιαδάκης, Αθανάσιος Στάμος - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το λογισμικό MATLAB (MATrix LABoratory) αποτελεί ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο μαθηματικό πακέτο που χρησιμοποιείται εκτενώς σε πανεπιστήμια και βιομηχανία. Είναι ένα διαδραστικό (interactive) λογισμικό για αριθμητικούς υπολογισμούς και για κατασκευή γραφημάτων, αλλά παρέχει επίσης και τη δυνατότητα προγραμματισμού, κάτι που το καθιστά ένα χρησιμότατο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με τις επιστήμες του μηχανικού.

natural sciences subject

Μέθοδοι επίλυσης με Η/Υ - Βιντεομάθημα

Νίκος Λαγαρός, Μιχαήλ Φραγκιαδάκης, Αθανάσιος Στάμος - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το λογισμικό MATLAB (MATrix LABoratory) αποτελεί ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο μαθηματικό πακέτο που χρησιμοποιείται εκτενώς σε πανεπιστήμια και βιομηχανία. Είναι ένα διαδραστικό (interactive) λογισμικό για αριθμητικούς υπολογισμούς και για κατασκευή γραφημάτων, αλλά παρέχει επίσης και τη δυνατότητα προγραμματισμού, κάτι που το καθιστά ένα χρησιμότατο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με τις επιστήμες του μηχανικού.

engineering subject

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Θ)

Βασίλειος Μούσας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Αθήνας

Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran 2003/2008, και η γλώσσα επιστημονικού προγραμματισμού MATLAB. Το περιβάλλον ανάπτυξης, ο μεταγλωττισμός και η εκτέλεση των προγραμμάτων Fortran και MATLAB. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Αλγοριθμική. Λογικό διάγραμμα. Μεταβλητές και σταθερές, ονοματολογία και τύποι, εντολές εισόδου και εξόδου, εντολές εκχώρησης τιμών, αριθμητικές παραστάσεις, εσωτερικές συναρτήσεις, προγράμματα με απλή ακολουθιακή δομή. Δομές επανάληψης (Do/For/While) και δομές ελέγχου (If-Then-Else/Case), χρήση αρχείων για είσοδο/έξοδο δεδομένων, προγράμματα με σύνθετη δομή. Μεταβλητές με δείκτες, διανύσματα, πίνακες, μητρώα και πράξεις μεταξύ τους. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις χρηστών. Βιβλιοθήκες προγραμμάτων. Ακρίβεια μεταβλητών και υπολογισμών, αριθμητικά σφάλματα. Προγραμματιστικά λάθη, δοκιμές και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων. Ασκήσεις και απλές εφαρμογές της ειδικότητας. Το εξελιγμένο περιβάλλον ανάπτυξης MATLAB. Ειδικά εργαλεία χειρισμού πινάκων. Εργαλεία δημιουργίας γραφικών παραστάσεων. Εργαλεία ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος (παραθυρικού, User Interface). Εξειδικευμένη χρήση του Διαδικτύου για ανεύρεση πηγών πληροφόρησης και συλλογή δεδομένων. Σύνδεση των προγραμμάτων MATLAB με το Διαδίκτυο και άλλες εφαρμογές. Προγραμματισμός λογιστικού φύλλου (όπως Excel με Solver, VBA, κ.λπ.) για υπολογισμούς με αριθμητικές και λογικές συναρτήσεις, γραφήματα, διαχείριση μητρώων, στατιστική ανάλυση και λύση προβλημάτων της κατεύθυνσης του Πολιτικού Μηχανικού. Σύνδεση των εφαρμογών μεταξύ τους και τυποποίηση αρχείων δεδομένων και αποτελεσμάτων για συμβατότητα και μεταφορά.

natural sciences subject

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Φραγκίσκος Κουτελιέρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Εισαγωγή 2. Μικρό ιστορικό της εξέλιξης των υπολογιστών - Γενικά περί προγραμματισμού - Γιατί χρειάζεται ο προγραμματισμός 3. Ο υπολογιστής 4. Το υλικό (hardware) - Το λογισμικό (software) - Η λογική του υπολογιστή Προγραμματισμός 5. Κατάστρωση του προβλήματος - Αλγόριθμοι - Διαγράμματα ροής - Ψευδοκώδικας - Προς τον εκτελέσιμο κώδικα 6. Λέξεις 7. Αλφάβητο - Σύνταξη - Προτάσεις και εκφράσεις - Τύποι δεδομένων - Δηλώσεις 8. Εκφράσεις 9. Τελεστές - Προτεραιότητα των πράξεων - Αριθμητικές εκφράσεις - Εγγενείς συναρτήσεις - Λογικές εκφράσεις - Αλφαριθμητικές εκφράσεις - Λάθη που γίνονται συχνά 10. Έλεγχος ροής 11. Εκτέλεση υπό συνθήκη - Εκτέλεση κατά περίπτωση - Συνδυασμός δομών επιλογής - Επανάληψη υπό συνθήκη - Επανάληψη με αρίθμηση - Αέναη επανάληψη - Συνδυασμός δομών - Διακλαδώσεις - Προβλήματα ελέγχου ροής 12. Επικοινωνία 13. Συσκευές και λογικές μονάδες - Μεταφορά δεδομένων - Μορφοποίηση δεδομένων - Χειρισμός αρχείων 14. Πίνακες 15. Είδη πινάκων - Δήλωση πινάκων - Δίνοντας τιμές σε πίνακες - Πράξεις με πίνακες - Εγγενείς συναρτήσεις χειρισμού πινάκων 16. Διαδικασίες τύπου SUBROUTINE και FUNCTION

natural sciences subject

Υπολογιστική Φυσική Ι

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εκμάθηση βασικών τεχνικών σχεδιασμού επίλυσης φυσικών προβλημάτων με αριθμητικές μεθόδους, προγραμματισμού, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Έμφαση δίνεται στις βασικές τεχνικές της αριθμητικής ανάλυσης που είναι χρήσιμες στην υπολογιστική φυσική καθώς και στην επίλυση απλών προβλημάτων φυσικής.