Βρέθηκαν 11 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Οπτικές Επικοινωνίες

Θωμάς Καμαλάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορική & Τηλεματική, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Επικοινωνιών. Η οπτική ίνα ως μέσο διάδοσης. Είδη οπτικών ινών. Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες. Τεχνολογίες οπτικών πομπών (LASER/LED), οπτικών ενισχυτών (EDFA/SOA/Raman), οπτικά φίλτρα (τύπου Bragg, AWG, λεπτών στρωμάτων κτλ), φωτοδέκτες (PIN/χιονοστιβάδας). Τεχνικές αντιστάθμισης διασποράς και μη γραμμικότητας. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων. Ολοκληρωμένα Αμιγώς Οπτικά Κυκλώματα. Πολυπλεξία Μήκους Κύματος (WDM) και σχήματα διαμόρφωσης. Δρομολόγηση και πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM. Οπτική πολυπλεξία CDMA. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οπτικές Επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και αμιγώς οπτικές αρτηρίες (optical buses).

natural sciences subject

Τηλεπικοινωνίες

Χρήστος Μιχαλακέλης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορική & Τηλεματική, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετάδοση Πληροφορίας & Τεχνικές. Εύρος ζώνης & φάσμα. Αναλογική και Ψηφιακή Διαμόρφωση. Ψηφιακή Μετάδοση. Μέσα Μετάδοσης Πληροφορίας. Ενσύρματη και Ασύρματη Μετάδοση. Θόρυβος. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Σχεδιασμός Δικτύων & Διαστρωματωμένη Αρχιτεκτονική. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Πολύπλεξη. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Δικτύων. Παραδείγματα Δικτύων (Τηλεφωνικά Δίκτυα, Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, Δορυφορικά Δίκτυα).

other discipline image

Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία Λογισμικού - Νικολαϊδου

Μάρα Νικολαΐδου - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορική & Τηλεματική, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού (Μοντέλο Καταρράκτη, Σπειροειδές, Ορθολογική ενοποιημένη Διαδικασία κλπ.). Απαιτήσεις Λογισμικού (Χρήστη και Συστήματος). Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις. Ανακάλυψη απαιτήσεων (Συνεντεύξεις, Σενάρια, Οπτικές, Χρηστικές Περιπτώσεις). Σχεδίαση Λογισμικού και Συστημάτων. Μοντέλα Συμπεριφοράς (Μοντέλα Ροής Δεδομένων, Μοντέλα Μηχανής Καταστάσεων). Μοντέλα Αντικειμένων, Δομημένες Μέθοδοι. Συστήματα κρίσιμης ασφαλούς λειτουργίας. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση. Υλοποίηση Λογισμικού. Δομημένη αρχιτεκτονική. Αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα. Συντήρηση εφαρμογών. Εργαλεία CASE. Σχεδιασμός Έργου (Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός Έργου). Ραβδογράμματα και Δίκτυα Δραστηριοτήτων. Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες τεχνολογίας λογισμικού. Η γλώσσα UML. RUP και αντίστοιχα εργαλεία. Κρίσιμα Συστήματα - Προδιαγραφή Κρίσιμων Συστημάτων (Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία).

natural sciences subject

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (Java)

Ηρακλής Βαρλάμης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορική & Τηλεματική, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Παρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Ο σκοπός του είναι να διδάξει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

natural sciences subject

Προγραμματισμός II (C)

Κωνσταντίνος Τσερπές - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C εξηγεί έννοιες όπως τα στάδια μεταγλώττισης, η διαχείριση της μνήμης και του συστήματος διαχείρισης αρχείων καθώς και η υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων με σκοπό τη μοντελοποίηση σύνθετων προβλημάτων. Το μάθημα διαιρείται σε δύο τμήματα: θεωρία και εργαστήριο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και την υλοποίηση εργασιών εκτός από την εξέταση.

natural sciences subject

Σήματα και Συστήματα

Χρήστος Μιχαλακέλης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το μάθημα εισάγει το φοιτητή στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και μελέτης των σημάτων και των συστημάτων, παρέχοντας τις βασικές γνώσεις για τη σχεδίαση συστημάτων (επεξεργασίας φωνής, επεξεργασίας εικόνων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμών, ρομποτικής κλπ.) και βοηθώντας τόσο στην κατανόηση των σύγχρονων πολύπλοκων συστημάτων, αλλά και στην μοντελοποίησή τους. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και περιγράφονται οι βασικές ιδιότητες σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, με έμφαση στα γραμμικά, χρονικά αναλλοίωτα συστήματα καθώς και οι μετασχηματισμοί Fourier, Laplace και Ζ.

natural sciences subject

Βάσεις Δεδομένων

Ηρακλής Βαρλάμης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορική και Τηλεματική, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων εξετάζει τις βασικές αρχές των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) και παράλληλα στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση των φοιτητών σε πραγματικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων.

natural sciences subject

Μετεωρολογία-Κλιματολογία

Πέτρος Κατσαφάδος - Προπτυχιακό - (A+)
Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το μάθημα της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών και της εφαρμοσμένης κλιματολογίας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί και να αναλύει τις βασικές ατμοσφαιρικές διεργασίες και την χωροχρονική τους μεταβλητότητα. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και κλίματος ενώ στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στη διαχείριση κλιματικών δεδομένων και στην μεγάλης κλίμακας στατιστική τους ανάλυση.

humanities and arts subject

Ιστορία του Πολιτισμού

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη - Προπτυχιακό - (A-)
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας Η δημιουργία υποδομής για την κατανόηση μαθημάτων των επόμενων ετών Η μαθητεία στην επιστημονική έρευνα.

natural sciences subject

Κλιματική Αλλαγή

Πέτρος Κατσαφάδος - Προπτυχιακό - (A+)
Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το μάθημα της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία της φυσικής και ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβλητότητας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί την έννοια της κλιματικής αλλαγής, να αναλύει τα σενάρια και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα κλιματικά συστήματα και να γνωρίζει τις πολιτικές επαναφοράς. Η πρακτική εξάσκηση και οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος προσφέρουν βασικές γνώσεις σε λογισμικό διαχείρισης κλιματικών δεδομένων και ανάλυσης κλιματικών σεναρίων.