Βρέθηκαν 90 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Μηχανική Οχημάτων

Ιωάννης Αραμπατζής - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των Μεταλλικών Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μελέτη και τον υπολογισμό των Μεταλλικών Κατασκευών της πράξης.Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :  Να μπορούν να επιλύουν δικτυωτούς φορείς και να υπολογίζουν τις ράβδους του.  Να επιλέγουν και να υπολογίζουν τα μέσα σύνδεσης.  Να κατασκευάζουν και να υπολογίζουν σύμφωνα με την τυποποίηση αλλά και να διερευνούν τις κατασκευαστικές λύσεις, προτείνοντας την βέλτιστη από πλευράς οικονομίας

natural sciences subject

Μαθηματικά ΙΙ

Βασίλειος Τσιάντος - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

natural sciences subject

Τεχνική της Έκφρασης και Τεκμηρίωση

Γεώργιος Κυραναστάσης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Βιογραφικό Σημείωμα Βασικά & ειδικά τμήματα, τύποι σχεδίασης, είδη, διάταξη & μορφοποίηση λεπτομερειών Επιχειρησιακή Αλληλογραφία Βασικές συνιστώσες Επιχειρησιακής Επιστολής Τρόπος γραφής Επιστολές Αγωγής, Ρύθμισης, Αναζήτησης, Αίτησης Τεχνικές Αναφορές Τεκμηρίωση Τύποι Τεχνικών Αναφορών Κοινό & κατάσταση στις τεχνικές αναφορές Γενικά χαρακτηριστικάΤεχνικών Αναφορών Περιεχόμενο & οργάνωση Προφορική Παρουσίαση Βασικά στοιχεία προφορικής παρουσίασης Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης Πραγματοποίηση προφορικής παρουσίασης Προετοιμασία οπτικού υλικού Συνέντευξη Είδη & τύποι Προετοιμασία πριν από την συνέντευξη Διεξαγωγή συνέντευξης Μετά τη συνέντευξη

engineering subject

Τεχνολογία Θέρμανσης

Θεολόγος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Διαστατική και Ομοιοματική ανάλυση. Συμπιεστές ροές (Αριθμός Mach, Ισεντροπική ροή, κρουστικά κύματα, γραμμές Fanno και Rayleigh). Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς (εκθετικοί τύποι απωλειών, σωλήνες σε σειρά και παράλληλα, δίκτυα σωληνώσεων, μέθοδος Hardy - Cross). Μόνιμη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. Μεταβαλλόμενη ροή (υδραυλικό πλήγμα). Βασικά στοιχεία στροβιλομηχανικής.

engineering subject

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Θ

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης Φυσικού αερίου σε κτίρια. Απαιτήσεις τωνκανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης πυροπροστασίας. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.

natural sciences subject

Υπολογιστική Νοημοσύνη

BAΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές τεχνολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

engineering subject

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου - Θ

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της θεωρίας και εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω: Συστήματα διακριτού χρόνου και συνεχούς χρόνου. Σχέση μετασχηματισμού Laplace & z. Θεμελιώδεις έννοιες της γραμμικότητας, αιτιότητας, χρονικής αμεταβλητότητας, αναστροφή του συστήματος. Απλά παραδείγματα μηχανικών συστημάτων. Απλά παραδείγματα ηλεκτρικών συστημάτων., Ευστάθεια συστημάτων. Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Συνάρτηση μεταφοράς και σχέση μεταξύ πεδίου συχνότητας και χώρου κατάστασης. Διαγράμματα Bode. Γεωμετρικός τόπος ριζών/πόλων. Προδιαγραφές – μέθοδοι σχεδίασης. Αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής (PID). Βασική θεωρία υλοποίηση μέσω στοιχειώδη σύντροφος κανονικές μορφές

social sciences  subject

Διοίκηση ολικής ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος

Ευστάθιος Δημητριάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση της διοίκησης της επιχείρησης που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω των συνεχών βελτιώσεων των διαδικασιών σε συνάρτηση με τη συνεχή ανατροφοδότηση.

natural sciences subject

Ηλεκτρικά κυκλώματα - Θ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Ένταση ρεύματος, Τάση, Ισχύς, Αντίσταση,Κυκλώματα R-C, R-L, R-L-C, Πυκνωτές, Πηνία, Κυματομορφές, Εναλλασόμενο ρεύμα, κ.α

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική λογιστική Ι

Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Χρηματοοικονομική λογιστική Ι, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

ΕΝΝΟΙΑ ,ΣΗΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ , ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Γ.Λ.Σ), ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2,3,7 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ, Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ.