Βρέθηκαν 61 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιωάννης Ρεφανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα ασχολείται με τις θεμελειώδεις έννοιες και αλγορίθμους της παραδοσιακής, άλλως συμβολικής, Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα εμβαθύνει σε επίλυση προβλημάτων με αλγορίθμους αναζήτησης, ανταγωνιστικά παίγνια, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Προετοιμάζει έτσι τον φοιτητή να προχωρήσει σε πιο σύγχρονα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η πιθανοτική συλλογιστική και η μηχανική μάθηση.

natural sciences subject

Θεωρία Υπολογισμών και Αυτομάτων

Ιωάννης Ρεφανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα εξετάζει τι μπορεί να υπολογίσει ένας υπολογιστής, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του. Εξετάζει τρία αφηρημένα μοντέλα υπολογιστών, καθώς και αντίστοιχες κλάσεις προβλημάτων που αυτοί μπορούν να λύνουν. Για την περιγραφή των υπολογιστών χρησιμοποιούνται τα αυτόματα, ενώ για την περιγραφή των προβλημάτων χρησιμοποιούνται οι γλώσσες (σύνολα λέξεων που κατασκευάζονται από πεπερασμένα αλφάβητα).

natural sciences subject

Θεωρία Παιγνίων

Ιωάννης Ρεφανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται διάφορες εκδοχές της έννοιας της ισορροπίας Nash σε ποικιλία προβλημάτων από το χώρο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών.

natural sciences subject

Βάσεις Δεδομένων Ι

Γεώργιος Ευαγγελίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα εξετάζει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ο σχεδιασμός προσεγγίζεται με δυο τρόπους: (α) το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) και τη μετατροπή συτού σε σχεσιακό μοντέλο (σχήμα βάσης δεδομένων), και, (β) τη δημιουργία σχεσιακού μοντέλου μέσω της κανονικοποίησης με διάσπαση. Γίνεται εκτεταμένη μελέτη της γλώσσας αιτημάτων SQL για: (α) την υλοποίηση του σχεσιακού μοντέλου σε κάποιο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), (β) τη διαχείριση των δεδομένων στο ΣΔΒΔ (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση) και (γ) τη σύνταξη ερωτημάτων ανάκτησης των δεδομένων και πληροφορίας από το ΣΔΒΔ.

natural sciences subject

Λειτουργικά Συστήματα

Μάνος Ρουμελιώτης - Προπτυχιακό - (A+)
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Εξετάζονται σε βάθος οι μεθοδολογίες διαχείρισης του επεξεργαστή, της μνήμης, του συστήματος αρχείων και των συσκευών εισόδου εξόδου. Μελετώνται τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την σχεδίαση ενός λειτουργικού συστήματος και οι λύσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται από τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα

social sciences  subject

Νομισματική Οικονομική Πολιτική

Γεώργιος Μιχαλόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:το νομισματικό σύστημα και η λειτουργία του,στόχοι και μέσα νομισματικής πολιτικής, άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,οικονομικές επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, σχολές οικονομικής σκέψης και νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές αγορές.

natural sciences subject

Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα διδάσκει την εφαρμογή μονομεταβλητής, διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση SPSS. Διδάσκονται τα είδη μεταβλητών, η καταχώριση δεδομένων, η διαχείριση δεδομένων, η ταξινόμηση, η επιλογή περιπτώσεων, οι υπολογισμοί και η ανακωδικοποίηση. Επίσης τα περιγραφικά στατιστικά, οι έλεγχοι κανονικότητας, οι πίνακες συνάφειας και ο χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας, ο έλεγχος μέσων τιμών t-test για ανεξάρτητα και ζευγαρωτά δείγματα, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για δύο ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά δείγματα, η ανάλυση διασποράς, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για περισσότερα από δύο δείγματα, οι συντελεστές συσχέτισης, η απλή και η πολλαπλή γραμμική συσχέτιση, η stepwise μέθοδος επιλογής μεταβλητών, η μελέτη καταλοίπων, η ιεραρχική παλινδρόμησης και γίνεται έλεγχος ύπαρξης προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παλινδρόμησης.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στη Σενκεριανή Ανάλυση

Πέτρος Βούβαρης - Προπτυχιακό - (A+)
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές μιας από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης της τονικής μουσικής, όπως αυτή εξελίχθηκε από την αρχική της θεμελίωση στο πλαίσιο των θεωριών του Heinrich Schenker (1868‐1935) μέχρι τις μέρες μας.

social sciences  subject

Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας

Ιφιγένεια Μαχίλη - Προπτυχιακό - (A+)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε φοιτητές πολιτικής και οικονομικής κατεύθυνσης του τμήματος ΔΕΣ. Παρέχει στους φοιτητές εξάσκηση στην ειδική ορολογία όπως αυτή χρησιμοποιείται σε αυθεντικά γραπτά κείμενα και ομιλίες οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές καθώς επεξεργαζόμαστε ανάλογα κείμενα στην τάξη και καθώς προετοιμάζουν τις προφορικές παρουσιάσεις τους. Συγκεκριμένα ερευνώντας και διαβάζοντας το θέμα της παρουσίασης τους, γράφοντας γι’ αυτό και μιλώντας για αυτό. Έμφαση δίνεται στην αναγνώριση και εφαρμογή στρατηγικών επιχειρηματολογίας και προσαρμογής των ειδικών θεμάτων τους στο ακροατήριο τους ώστε να είναι σαφής και κατανοητοί.

social sciences  subject

Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο

Γεώργιος Μιχαλόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εξετάζονται τα κίνητρα και τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο και την διαδικασία της διεθνούς επένδυσης με βάση την παραδοσιακή αλλά και την σύγχρονη θεωρία. Παράλληλα, αξιολογείται η σχετικότητα των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία των σύγχρονων τάσεων στην διεθνοποίηση του εμπορίου και της επένδυσης. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές που αφορούν στην ανάλυση των διεθνών επενδύσεων και στην δημιουργία διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση ειδικών μορφών κινδύνου των διεθνών επενδύσεων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος χώρας, καθώς και στο πρόβλημα της μεταδοτικότητας του κινδύνου στις διεθνείς αγορές.