Βρέθηκαν 17 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Πολιτικές Πληροφόρησης

Αλέξανδρος Κουλούρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα Πολιτική Πληροφόρησης, πραγματεύεται σειρά νομικών, ηθικών, πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των πληροφοριών και των τεχνολογιών πληροφόρησης. Ο επιστήμονας της πληροφορίας (επιστήμονας της πληροφόρησης, σύγχρονος βιβλιοθηκονόμος), οφείλει να γνωρίζει τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και τις πολιτικές πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει την επαγγελματική νομοθεσία και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών και των τεχνολογιών πληροφόρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει. Τέλος, πρέπει να έχει εικόνα για τα ζητήματα επαγγελματικής ηθικής και να μάθει τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκπονηθεί για τους βιβλιοθηκονόμους και επαγγελματίες πληροφόρησης.

social sciences  subject

Υπηρεσίες πληροφόρησης

Ευγενία Βασιλακάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια των υπηρεσιών πληροφόρησης τονίζοντας το ρόλο, τη σημαντικότητα και την εξέλιξή τους. Κύριο μέλημα, τόσο της ύπαρξης όσο και της βελτίωσης των υπηρεσιών πληροφόρησης, είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των εκάστοτε χρηστών μιας βιβλιοθήκης βάσει της προσφερόμενης τεχνολογικής εξέλιξης. Για τους προαναφερόμενους λόγους, οι υπηρεσίες πληροφόρησης υφίστανται με την πάροδο του χρόνου μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές.

social sciences  subject

Πηγές πληροφόρησης

Στέλλα Κορομπίλη - Προπτυχιακό - (A-)
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να ορίσει την έννοια της πληροφοριακής πηγής, της αξίας της και της χρήσης της σε συνδυασμό με την εκτίμηση των εκπεφρασμένων πληροφοριακών αναγκών του κοινού και την ικανοποίηση των αναγκών αυτών με τη βοήθεια της χρήσης των πηγών. Επίσης, κύριο μέλημα του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές του τρόπου αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης. Τέλος, αποσκοπεί να ορίσει την έννοια της πληροφοριακής συμπεριφοράς των χρηστών σε σχέση με τις πηγές αναλύοντας συγκεκριμένα μοντέλα συμπεριφοράς.

social sciences  subject

Εισαγωγή στην Αρχειονομία

Γεώργιος Γιαννακόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή στην Αρχειονομία και κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της. Επεξήγηση της φύσης των αρχειακών εργασιών. Αναφορά στην ιστορία, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

social sciences  subject

Βιβλιογραφία (Ε)

Ευγενία Βασιλακάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Εργαστήριο) αφορά στην πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τη χρήση των εισαγωγικών, της παράφρασης και της περίληψης για την παράθεση ορισμών, την παρουσίαση οργανισμών και φορέων, αλλά και για το σχολιασμό του σκοπού, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των επιστημονικών ερευνών.

social sciences  subject

Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

Μάρω Βλαχοπούλου - Προπτυχιακό - (A+)
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η στρατηγική και εφαρμογή του ψηφιακού μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων / εφαρμογών διαδικτύου (ηλεκτρονικό , κινητό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων).Έμφαση δίνεται σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση σε ψηφιακό περιβάλλον της πληροφορίας που αφορά στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ. ο στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: (α) τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και διαδικτύου στο μάρκετινγκ, (β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων (γ) την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού μάρκετινγκ, καθώς και κοινωνικών μέσων σε δράσεις μάρκετινγκ και (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω εφαρμογών.

social sciences  subject

Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Ε)

Ευγενία Βασιλακάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους στόχους ενός οργανισμού και με βάση αυτό να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών μέσα σε έναν οργανισμό.

social sciences  subject

Βιβλιογραφία (Θ)

Ευγενία Βασιλακάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Θεωρία) αφορά στην πρακτική εξοικείωση με τη θεωρία και την πράξη της βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των γενικών βιβλιογραφικών έργων από την προεπαναστατική περίοδο έως τις απόπειρες συγκρότησης εθνικής βιβλιογραφίας κατά τη σύγχρονη εποχή. Εν συνεχεία, αναλύονται οι έννοιες Βιβλιογραφία και βιβλιολογία. Γίνεται αναλυτική αναφορά στα είδη της Αναλυτικής και Περιγραφικής βιβλιογραφίας, στις απαρχές της ελληνικής βιβλιογραφίας, Ελληνική εθνική βιβλιογραφία. Επίσης, περιγράφονται τα βήματα σύνταξης μιας Βιβλιογραφίας-Καταλόγου, ενώ αναλύονται τα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισής τους.

social sciences  subject

Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Θ)

Ευγενία Βασιλακάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους στόχους ενός οργανισμού και με βάση αυτό να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών μέσα σε έναν οργανισμό.

social sciences  subject

Οργάνωση Πληροφοριών – Ταξινόμηση (Θ)

Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους φοιτητές τη σημασία και αναγκαιότητα της αποτύπωσης των βασικών συστατικών της πληροφορίας, μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η πρόσβαση και η ανάκτησή της. Η αποτύπωση αυτή που άλλοτε ονομάζεται τεκμηρίωση και άλλοτε ευρετηρίαση (από τη συνεπαγόμενη διαδικασία παραγωγής ευρετηρίων) είναι το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος. Εξετάζονται οι μέθοδοι ευρετηρίασης και η παραγωγή των ευρετηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό ευρετηριάσεων από τους πληροφοριακούς οργανισμούς ως αυτόνομα προγράμματα (projects) πληροφοριακών υπηρεσιών και η στόχευσή τους. Αναπτύσσονται οι παράμετροι και οι εφαρμογές που στηρίζουν τη λειτουργία των ψηφιακών συλλογών, μελετώνται τα πρότυπα και παρουσιάζονται αποθετήρια που αποτελούν εφαρμογές ευρετηριάσεων. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας δίνονται οι βασικές αρχές δημιουργίας και κυρίως οργάνωσης ευρετηριάσεων και περιλήψεων. Επιπλέον, το μάθημα εστιάζει στην οργάνωση της γνώσης με την αξιοποίηση των μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης μεταδεδομένων. Η παραγωγή μεταδεδομένων στηρίζεται στη χρήση σχετικών προτύπων και η εφαρμογή τους αντλεί από τις βασικές αρχές της ευρετηρίασης και της σύνθεσης περιλήψεων. Οι αρχές της ευρετηρίασης και της δημιουργίας περιλήψεων αποτελούν κεντρικό αντικείμενο του μαθήματος προκειμένου να γίνει κατανοητή η χρήση και η επέκταση των προτύπων. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν επίσης οι μέθοδοι αποτύπωσης και παραγωγής μεταδεδομένων πληροφοριών ανεξαρτήτως μορφής, (έντυπης και μη, έργων πολιτισμού, τέχνης, κλπ.). Το μάθημα περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών προφίλ μεταδεδομένων μέσα στο πλαίσιο των προτύπων για την εξυπηρέτηση όλων των ιδιαιτεροτήτων των συλλογών. Εξετάζονται και υλοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές. Μέρος του μαθήματος αποτελεί η "ιστορία των μεταδεδομένων" και η πληροφοριακή τους αξία καθώς και η δεοντολογία παραγωγής και διαχείρισης μεταδεδομένων.