Βρέθηκαν 103 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Θ

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης Φυσικού αερίου σε κτίρια. Απαιτήσεις τωνκανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης πυροπροστασίας. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.

engineering subject

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου - Θ

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της θεωρίας και εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω: Συστήματα διακριτού χρόνου και συνεχούς χρόνου. Σχέση μετασχηματισμού Laplace & z. Θεμελιώδεις έννοιες της γραμμικότητας, αιτιότητας, χρονικής αμεταβλητότητας, αναστροφή του συστήματος. Απλά παραδείγματα μηχανικών συστημάτων. Απλά παραδείγματα ηλεκτρικών συστημάτων., Ευστάθεια συστημάτων. Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Συνάρτηση μεταφοράς και σχέση μεταξύ πεδίου συχνότητας και χώρου κατάστασης. Διαγράμματα Bode. Γεωμετρικός τόπος ριζών/πόλων. Προδιαγραφές – μέθοδοι σχεδίασης. Αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής (PID). Βασική θεωρία υλοποίηση μέσω στοιχειώδη σύντροφος κανονικές μορφές

engineering subject

Εισαγωγή στη Μηχατρονική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Η μηχατρονική ασχολείται με τον κύκλο που αποτελείται από το δυναμικό σύστημα (μηχανικό, ηλεκτρικό ή συνδυασμός πολλών πεδίων), τον έλεγχό του και τις διεπιφάνειες για την μέτρηση της απόκρισης (αισθητήρες) και την επιβολή του ελέγχου (διεγέρτες). Και επειδή τα συστήματα σπάνια πληρούν τις υποθέσεις της μελέτης μας, το μαθηματικό μοντέλο είναι πολύπλοκο (μη-γραμμικό), έχει ατέλειες κτλπ, συνήθως χρησιμοποιούμε ευφυή συστήματα ελέγχου (ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και υβριδικές τεχνικές).

engineering subject

Εκμετάλλευση Ι - Επιφανειακές εκμεταλλεύσεις (Λιγνίτες)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη-σχεδιασμό επιφανειακών εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγνιτωρυχεία. Άναπτύσσονται όλα τα στάδια του μεταλλευτικού σχεδιασμού υπαίθριων ορυχείων, από την αξιολόγηση των ερευνητικών γεωτρήσεων και τη βελτιστοποίηση τελικών ορίων εκσκαφής έως και το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εκμεταλλεύσεων, με πρακτικές εφαρμογές. Παρουσιάζονται επίσης ειδικά θέματα μεταλλευτικού σχεδιασμού με εφαρμογές σύγχρονου λογισμικού

engineering subject

Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Βασικές έννοιες και ορισμοί, θεωρίες ερμηνείας ατυχημάτων, κόστος ατυχημάτων, αρχές διαχείρισης της ασφάλειας, ανάλυση του εργασιακού κινδύνου (πίνακες ελέγχου, ανάλυση εργασιακής δραστηριότητας, δενδρικές μέθοδοι ανάλυσης γεγονότων και σφαλμάτων, μέθοδος HAZOP, FMEA, FMCA κ.α), μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου (ποιοτικές, ποσοτικές και στοχαστικές), ανθρώπινος παράγοντας, έλεγχοι ασφαλείας, πρότυπα εφαρμογής, επίβλεψη-εκπαίδευση για την υγεία και ασφάλεια.

engineering subject

Οργανική Φασματοσκοπία

, - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Κύριος σκοπός αυτής του μαθήματος είναι να γνωρίσει και να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών ενώσεων.

engineering subject

Υδροδυναμικές μηχανές

Θεολόγος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Mηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση. Περιγραφή, λειτουργία, σύγκριση Φυγοκεντρικών, εμβολοφόρων και περιστροφικών αντλιών. Λεπτομερής εξέταση φυγοκεντρικής αντλίας, Θεωρία, τρίγωνο ταχυτήτων, χαρακτηριστικές καμπύλες, συνθήκη αποφυγής σπηλαιώσεως. Εμβολοφόροι αντλίες, θεωρία και χαρακτηριστικές καμπύλες. Σχεδίαση αντλίας. Περιστροφικές αντλίες, Θεωρία και χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση, λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος. Περιγραφή και λειτουργία των υδροστροβίλων PELTON, FRANCIS και ΚΑΡLΑΝ. Θεωρία υδροστροβίλων, τρίγωνο ταχυτήτων, χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση, λειτουργία υδροηλεκτρικής μονά-δας. Αξονικοί και φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, εμβολοφόροι και περιστροφικοί αεροσυμπιεστές

engineering subject

Σχεδίαση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων με Η/Υ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΜΕΡΟΣ Α: Εισαγωγή- Ιστορική εξέλιξη και συµβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην μεταλλευτική ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ. Οικονομικά στοιχεία υπολογισμού κόστους – εσόδων. Στάδια σχεδίασης υπαίθριας εκμετάλλευσης. Χάρτες, γεωτρήσεις, γεωλογικές πληροφορίες. Καταχώρηση – επεξεργασία στοιχείων γεωτρήσεων, Υπολογισμός σύνθετων δειγμάτων. Υπολογισμός βασικών στατιστικών μεγεθών, υπολογισμός βαριογράμματος. Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού αποθεμάτων. Ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων του κοιτάσματος και απόδοση τιμών με τη μέθοδο των αντιστρόφων αποστάσεων (ID) με τη μέθοδος Krigging. Γεωμετρικά στοιχεία υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Καθορισμός των ορίων μιας εκμετάλλευσης με οικονομικά κριτήρια-Μέθοδος κινητού κώνου-Μέθοδος Lerch Grossman. Προγραμματισμός παραγωγής. Εφαρμογή σε κοίτασμα Cu διάσπαρτης μεταλλοφορίας. ΜΕΡΟΣ Β: Μεθοδολογία αξιολόγησης στοιχείων γεωτρήσεων στρωσιγενών κοιτασμάτων, κανόνες αξιολόγησης στρωμάτων γεώτρησης υπολογισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απολήψιμων στρωμάτων, δημιουργία μοντέλου κοιτάσματος υπολογισμός αποθεμάτων και ποιότητας. ΜΕΡΟΣ Γ: Εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την εκτίμηση των αποθεμάτων και της ποιότητας κοιτασμάτων.

engineering subject

Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιστορική εξέλιξη και γενικές έννοιες για θέµατα ποιότητας (ορισµοί, διασφάλιση, πιστοποίηση, ΙSO, ολική ποιότητα, TQC). ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος, στατιστικός έλεγχος ποιότητας διεργασιών SPC. Παραδείγµατα και εφαρµογές από το χώρο της βιοµηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας ορυκτών υλών (Μεταλλευτικές - λατοµικές επιχειρήσεις, τσιµεντοβιοµηχανίες, κεραµική βιοµηχανία, µεταλλουργία, βιοµηχανία παραγωγής οικοδοµικών υλικών κ.ά.).

engineering subject

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής σύγχρονων απόψεων για το σχεδιασμό του χώρου. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σύνθεση των αναλυτικών πολεοδομικών μεθόδων με αντικείμενο τον πολεοδομικό προγραμματισμό και την οικιστική ανάπτυξη αστικών περιοχών. Με βάση τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και τεχνικές προσεγγίσεις ανάλυσης του πολεοδομικού χώρου, επιχειρείται η εφαρμοσμένη πολεοδομική προσέγγιση, με τη μορφή της πολεοδομικής σύνθεσης.