Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδεύσεις (Θ)


Εισαγωγικές έννοιες, σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο, αναλυτικός και διανυσματικός υπολογισμός ροπών σε δύο και τρεις διαστάσεις. Ζεύγη δυνάμεων και ισοδύναμο σύστημα συνισταμένης δύναμης και ροπής. Εισαγωγή στην ανάλυση των κατασκευών και στη Στατική. Έννοια στερεού σχηματισμού και φορέα. Στήριξη φορέων. Φορτίσεις. Ισορροπία των δυνάμεων στις κατασκευές. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος φορέα. Εξισώσεις ισορροπίας. Εξιδανίκευση και κατάταξη των ραβδωτών φορέων. Στατική και κινηματική αοριστία. Εξέταση της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας φορέα. Γεωμετρική αστάθεια και διερεύνησή της. Παραδοχές θεωρίας μικρών παραμορφώσεων. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Ανάλυση και υπολογισμός ολόσωμων φορέων. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Διαγράμματα ροπών M, τεμνουσών δυνάμεων Q και αξονικών δυνάμεων Ν για αμφιέρειστη δοκό, πρόβολο, δοκό Gerber και σύνθετες ισοστατικές δοκούς. Φορείς υποβαλλόμενοι σε κατανεμημένα φορτία και διαγράμματα εντατικών μεγεθών M, Q, N. Θεμελιώδεις ιδιότητες των διαγραμμάτων. Ποιοτικά διαγράμματα εντατικών μεγεθών M, Q, N. Δικτυώματα. Επίπεδοι ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς και μόρφωση αυτών. Μέθοδοι υπολογισμού. Μέθοδος των κόμβων και μέθοδος των τομών Ritter. Χωροδικτυώματα. Καλωδιωτοί φορείς. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι 35 Συμμετρικοί φορείς. Συμμετρικές και αντισυμμετρικές φορτίσεις. Αρχή της επαλληλίας. Ανάλυση και υπολογισμός σύνθετων φορέων. Ολόσωμοι φορείς με εσωτερικές ελευθερώσεις. Τριαρθρωτοί φορείς και πλαίσια. Εντατικά μεγέθη.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να αντιλαμβάνονται τη φέρουσα λειτουργία και τη συμπεριφορά επίπεδων γραμμικών φορέων. Να επιλύουν δικτυώματα με εφαρμογή της μεθόδου των κόμβων και της μεθόδου των τομών. Να επιλύουν συνεχείς δοκούς, δοκούς Gerber και να σχεδιάζουν ποιοτικά αλλά και αναλυτικά τα διαγράμματα των εντατικών μεγεθών τους. Να αναλύουν ολόσωμους φορείς, τριαρθρωτούς φορείς και πλαίσια.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα & στις αρδεύσεις Ο υδρολογικός κύκλος Συστήματα άρδευσης Βασικές αρχές διαστασιολόγησης Αντλίες μηχανική ενέργεια υδραυλική Προμήθεια κ καταλληλότητα νερού Αρδεύσεις & Βιολογικός καθαρισμός Παράρτημα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μάριος Βαλαβανίδης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ