Πιθανότητες και Βιοστατιστική (Θ)


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της στατιστικής επιστήμης, της θεωρίας των πιθανοτήτων και την εφαρμογή τους στην έρευνα στις επιστήμες υγείας. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αφομοιώσουν τη διδασκόμενη ύλη και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο στον επαγγελματικό τους χώρο όσο και σε ευρύτερες εφαρμογές της Βιοστατιστικής, οι οποίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της μελέτης των προβλημάτων υγείας. • Ο ρόλος της στατιστικής στην ιατρική – Βασικές έννοιες - Επιλογή στατιστικής ανάλυσης - Στοιχεία σχεδιασμού ιατρικής έρευνας. • Πληθυσμός και δείγμα - Δειγματοληπτικές μέθοδοι και δειγματοληπτικό σφάλμα - Είδη μεταβλητών. • Συλλογή και παρουσίαση του στατιστικού υλικού (πίνακες, παραστάσεις). • Μέτρα θέσης και διασποράς. • Πειράματα τύχης - Δειγματικοί χώροι και ενδεχόμενα - Η έννοια της πιθανότητας. • Ενδεχόμενα, τυχαίες μεταβλητές, (τ.μ.), κατανομές τ.μ. και παράμετροι αυτών. • Οι κυριότερες διακριτές μονοδιάστατες κατανομές. • Οι κυριότερες συνεχείς μονοδιάστατες κατανομές. • Διαστήματα εμπιστοσύνης, Εφαρμογές. • Έλεγχοι υποθέσεων, Εφαρμογές. • Μη παραμετρική στατιστική (Χ2 – Έλεγχος προσαρμογής, Χ2 – Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 – Έλεγχος ομογένειας- Εφαρμογές). • Εξάρτηση- Συσχέτιση- Απλή γραμμική παλινδρόμηση. • Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Έχουν αποδεδειγμένη βασική γνώση Βιοστατιστικής επιστήμης και των εφαρμογών της κατανόηση θεμάτων σε θέματα περιγραφής και ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων στις Επιστήμες Υγείας. Θα έχουν κατανοήσει τη μεθοδολογία εφαρμογής της περιγραφικής και συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης σε θέματα ιατρικής έρευνας και κλινικής πρακτικήςκαι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση του επαγγέλματός τους και θα διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου. Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου – βιομετρικά δεδομένα) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό. Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στη βιοστατιστική, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ο φοιτητής πρέπει να έχει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εισαγωγής στη στατιστική επιστήμη.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Πληθυσμός και Δείγμα Εισαγωγικές Έννοιες - Περιγραφική Στατιστική Η Έννοια της Πιθανότητας Τυχαία Μεταβλητή - Κατανομές Έλεγχοι Υποθέσεων - Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μη Παραμετρικές Διαδικασίες Συσχέτιση – Παλινδρόμηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευσταθία Παπαγεωργίου
Τμήμα: Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ