Οργανική Χημεία της Συντήρησης (Θ)


Δομή και γεωμετρία των οργανικών μορίων. Ισομέρεια. Γεωμετρική ισομέρεια και στερεοϊσομέρεια. Χειρομορφία και οπτική ενεργότητα. Ρακεμικό μίγμα. Ονοματολογία οργανικών μορίων. Ανθρακικές αλυσίδες και ετεροάτομα. Ομόλογες σειρές και λειτουργικές (χαρακτηριστικές) ομάδες. Υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα, εστέρες, αμίνες, αμινοξέα, λιπίδια. Αρωματικές ενώσεις. Τερπενικά μόρια. Ηλεκτρονιακή δομή των οργανικών μορίων. Yβριδίωση sp, sp2, sp3. Ακορεστότητα με διπλό και τριπλό δεσμό. Μοριακά τροχιακά π, π*. Ενεργειακές μοριακές στάθμες. Βενζόλιο και αρωματικός χαρακτήρας. Οργανικά οξέα: καρβοξυλικές ενώσεις. Ισχύς των οργανικών οξέων. Οργανικές βάσεις: αμίνες. Ισχύς των αμινών ως βάσεις. Χημικές αντιδράσεις οργανικών μορίων. Αντιδράσεις υποκατάστασης, προσθήκης και απόσπασης. Οξείδωση οργανικών ενώσεων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Ηλεκτρονιόφιλα και πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Ελεύθερες ρίζες και ομολυτικές αντιδράσεις. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα. Νόμος του Arrhenius. Μηχανισμοί αντιδράσεων (αλυσιδωτές αντιδράσεις, αντιδράσεις πολυμερισμού, κατάλυση, ενζυμική κατάλυση). Μακρομόρια - βιομόρια. Πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες. Συνθετικά πολυμερή.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να γράφουν το χημικό τύπο και να ονοματίζουν μια μεγάλη κατηγορία οργανικών ενώσεων άμεσης συνάφειας με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους Να προβλέπουν ορισμένες από τις ιδιότητές τους (οξεοβασικός χαρακτήρας, πολικότητα, οξειδωτικά μέσα) Να γράφουν τις χημικές εξισώσεις ορισμένων απλών οργανικών χημικών αντιδράσεων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις οργανικές χημικές ενώσεις Ο σχηματισμός των δεσμών στις οργανικές χημικές ενώσεις Κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις - Κανόνες ονοματολογίας Κανόνες ονοματολογίας ανθρακικών ομάδων – Ισομέρεια - Πολικότητα μορίων Επαγωγικό φαινόμενο - Δομές συντονισμού - Οργανικά οξέα και βάσεις (Α’ μέρος) Οργανικά οξέα και βάσεις (Β’ μέρος) Μηχανισμοί αντιδράσεων - Αντιδράσεις προσθήκης (Α’ μέρος) Αντιδράσεις προσθήκης (Β’ μέρος) - Ενθαλπία και ελεύθερη ενέργεια των αντιδράσεων Στερεοχημεία: Μοριακή ασυμμετρία Οξείδωση και αναγωγή - Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης Λιπαρά οξέα - Αντιδράσεις ακυλο-υποκατάστασης - Αμινοξέα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Σταμάτιος Μπογιατζής
Τμήμα: Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ