Περιβαλλοντική Γεωτεχνική


Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής είναι η προστασία του υπόγειου νερού και του εδάφους από την εν δυνάμει ρύπανση που σχετίζεται κυρίως με διαχείριση αποβλήτων (π.χ. ΧΥΤΑ) και με μεταφορά, αποθήκευση και χρήση τοξικών πρώτων υλών (π.χ. πετρελαιοειδή, διαλύτες). Το μάθημα στοχεύει (α) στην κατανόηση των βασικών διεργασιών που καθορίζουν την εξάπλωση και τον περιορισμό της ρύπανσης, (β) στην κριτική εφαρμογή των εξισώσεων που περιγράφουν αυτές τις διεργασίες και (γ) στην εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές και περιστατικά. Ένα περιστατικό ρύπανσης και αποκατάστασης εξελίσσεται στον χρόνο και στον χώρο. Γι' αυτό το μάθημα πρωτευόντως στοχεύει στο να αναδείξει τη χρονική κλίμακα (αρκετά χρόνια έως πολλές δεκαετίες) και τη χωρική κλίμακα τέτοιων περιστατικών (δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα, ακόμα και λίγα χιλιόμετρα σε περιπτώσεις πολλαπλών γειτονικών πηγών ρύπανσης). Παράλληλα, το μάθημα καλύπτει γνώσεις απαραίτητες για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της ρύπανσης και δίνει μια αίσθηση της δυσκολίας αποκατάστασης ενός ρυπασμένου χώρου.


Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος έχει επιτευχθεί όταν στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές και σπουδάστριες που το παρακολούθησαν: μπορούν να βρουν αξιόπιστα στοιχεία για τις επιπτώσεις ρύπων στην ανθρώπινη υγεία, έχουν ευχέρεια στην εφαρμογή αρχών υπόγειας ροής, μεταφοράς μάζας, και μεταφοράς ρύπων σε προβλήματα ρύπανσης και αποκατάστασης του υπεδάφους, είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα γεωπεριβαλλοντικά θέματα σχεδιασμού εδαφικών διαφραγμάτων και ΧΥΤΑ, είναι εξοικειωμένοι με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών εξυγίανσης υπεδάφους, έχουν την ικανότητα να πάρουν πρωτοβουλίες για τη μοντελοποίηση ενός προβλήματος (δηλαδή για το στήσιμο ενός απλοποιημένου προβλήματος που θα επιδέχεται επίλυση) και, είναι ενήμεροι κάποιων κοινωνικών διαστάσεων ή διαστάσεων δημόσιας πολιτικής των προβλημάτων ρύπανσης του υπεδάφους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα πανεπιστημιακού επιπέδου. Θα βοηθήσει, χωρίς να είναι απαραίτητη, η εξοικείωση με υπόγεια ροή και με μερικές διαφορικές εξισώσεις.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή (περιστατικά ρύπανσης και αποκατάστασης υπεδάφους, νομοθεσία, πηγές και χαρακτηριστικά ρύπων), Aποτίμηση διακινδύνευσης, Μηχανισμοί εξάπλωσης της ρύπανσης (ποιοτική περιγραφή), Υπόγεια ροή, Κατάστρωση προβλημάτων και επιλογή μοντέλων, Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος, Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό (ποσοτική-μαθηματική περιγραφή), Τεχνολογίες αποκάταστασης υπεδάφους, Χώροι διάθεσης αποβλήτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρίνα Πανταζίδου
Τμήμα: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ