Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου


Το μάθημα συνιστά ειδικό επιστημονικό και εργαστηριακό πεδίο κατεύθυνσης που πραγματεύεται τις βασικές μεθόδους σύνθεσης ήχου σε συνθετητές και τη χρήση τους στη μουσική, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται γνωριμία με τις έννοιες της ψηφιακής παραγωγής/σύνθεσης του ήχου, καθώς και την πρακτική τους μέσα από εμπορικά πακέτα λογισμικού. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται η πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα παραπάνω, μέσα από τη χρήση και την υλοποίηση εφαρμογών σε η/υ για την ολοκλήρωση μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων σε ατομικό επίπεδο.


Στόχοι Μαθήματος

Το συνολικό μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος, στοχεύει να διαμορφώσει τη σκέψη και τις πρακτικές δεξιότητες των φοιτητών ώστε: Πρώτον, να κατανοούν τη λειτουργία των βασικών μεθόδων σύνθεσης ήχου και να συγκρίνουν τους τύπους αυτούς όσον αφορά τις δυνατότητες τους στη παραγωγή και επεξεργασία του ήχου. Δεύτερον, να πειραματίζονται μεηχητικό υλικό σε λογισμικό τύπου Digital Audio Workstation (λογισμικό εικονικού στούντιο) και εικονικών συνθετητών/ δειγματοληπτών και νατο διαμορφώνουν με σκοπό να του προσδώσουν μουσικά χαρακτηριστικά. Τρίτον, να συνθέτουν μικρές μουσικές εφαρμογές σε γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον, μέσω της ανάλυσης αντίστοιχων τέτοιων προγραμματιστικών δομών.  Τέταρτον, να προσλαμβάνουν γνώσεις  που αφορούν βασικούς αλγόριθμους παραγωγής και επεξεργασίας ηχητικού υλικού και να τις εφαρμόζουν με τρόπο ώστε, να επανασχεδιάζουν νέα συστήματα και υποσυστήματα μουσικών και ηχητικών επεξεργασιών. Με τη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να κατανοούν τις βασικές αρχές της ψηφιακής σύνθεσης ήχου Να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες της δρομολόγησης του σήματος και της πληροφορίας στη σύνθεση του ήχου Να αναλύουν τη δομή απλών προγραμματιστικών διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία μουσική πληροφορίας Να παράγουν και να συνθέτουν ηχητικό υλικό και προγραμματιστικές δομές με σκοπό, τη σύνθεση μεγαλύτερων μουσικών και ηχητικών δομών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή - Αναδρομή στην Ιστορία των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων ΙΙ. Κυματομορφές – Συνθετητές αρθρωτής και σταθερής αρχιτεκτονικής, βασικά δομικά στοιχεία σύνθεσης ήχου (γεννήτριες, φίλτρα, περιβάλλουσες) – παραδείγματα στο λογισμικό BEAP ΙΙΙ. Προσθετική και αφαιρετική σύνθεση ήχου. Αναλογικού τύπου monosynths IV. Σύνθεση ήχου με διαμόρφωση συχνότητας (FM), διαμόρφωση πλάτους (AM) V. Δειγματοληψία Ι (samplers) VI. Δειγματοληψία Ι (samplers) VII. Μικρομοντάζ VIII. Κοκκώδης σύνθεση ήχου IX. Φυσική και αναλογική μοντελοποίηση X. Ηλεκτροακουστική μουσική, σύνθεση ηχοτοπίου, ακροάσεις έργων – συζήτηση XI. Ακροάσεις έργων, θέματα τεχνικής - αισθητικής, επίβλεψη - ακρόαση έργων φοιτητών XII. Ακροάσεις έργων, θέματα τεχνικής - αισθητικής, επίβλεψη - ακρόαση έργων φοιτητών XIII. Ακροάσεις έργων, θέματα τεχνικής - αισθητικής, επίβλεψη - ακρόαση έργων φοιτητών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φίλιππος Θεοχαρίδης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ