Μικροβιολογία Τροφίμων


- Pathogenic bacteria, viruses and protozoa that infect humans via food and water. - Food contamination Methods. Conditions for the growth of microorganisms in food. - Microorganisms used by the food industry. - Enumeration of microbial populations in food (selective media and specialized techniques of detection of certain bacteria. - Relationship with Food Microbiology chain of production, handling and storage of food. - Enzymes produced industrially by microbes. - Food poisoning and food infections.


Objectives

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Μικροβιολογίας Τροφίμων αλλά και την εμπειρία στην εκτέλεση των μικροβιολογικών αναλύσεων στα τρόφιμα και εκτίμηση της ποιότητας τους, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτή.


Prerequisites

Not required.


Syllabus

- Pathogenic bacteria, viruses and protozoa that infect humans via food and water. - Food contamination Methods. Conditions for the growth of microorganisms in food. - Microorganisms used by the food industry. - Enumeration of microbial populations in food (selective media and specialized techniques of detection of certain bacteria. - Relationship with Food Microbiology chain of production, handling and storage of food. - Enzymes produced industrially by microbes. - Food poisoning and food infections.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: Effimia Ireiotou
Department: Department of Food Technology
Institution: TEI of Ionian Islands
Subject: Other Sub-Discipline
Rights: CC - Attribution

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES