Εισαγωγή στην Πληροφορική


Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις για τη χρήση και τον προγραμματισμό του υπολογιστή, γνώση χρήσιμα για τα μαθήματα που ακολουθούν στα επόμενα εξάμηνα σπουδών. Να αποσαφηνιστούν από τους φοιτητές οι έννοιες υπολογιστής και γενικότερα υπολογιστικό σύστημα. Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις τυπικές δομές που απαρτίζουν ένα υπολογιστικό σύστημα και τις αρχές και τους περιορισμούς με τους οποίους συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να εκτελέσουν μια λειτουργία.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός μαθήματος Να αποκτήσει ο φοιτητής θεμελιώδεις γνώσεις που σχετίζονται με τα μαθήματα υποδομής (Πληροφορική) που ακολουθούν σε επόμενα εξάμηνα. Ο φοιτητής θα αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση συμβολομεταφραστών, προσομοιωτών ενώ θα αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με το υλικό και το λογισμικό ενός υπολογιστή.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει Προαπαιτούμενα μάθημα 


Περιεχόμενα

Το μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική αποτελεί το προοίμιο της πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Ο φοιτητής ομφαλοσκοπεί την πληροφορική ως μια ενιαία επιστήμη και διαπιστώνει τις προεκτάσεις της ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής θεμελιώδεις γνώσεις που σχετίζονται με τα μαθήματα υποδομής (Πληροφορική) που ακολουθούν σε επόμενα εξάμηνα. Ο φοιτητής θα αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση συμβολομεταφραστών, προσομοιωτών ενώ θα αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με το υλικό και το λογισμικό ενός υπολογιστή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:   Περιγράφει τα μέρη που απαρτίζουν ένα υπολογιστικό σύστημα. Αξιολογεί επιτυχώς την απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος. Εξηγήσει την τοπολογία ενός δικτύου υπολογιστών. Χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για εισαγωγή/επεξεργασία δεδομένων, αναζήτηση πληροφοριών Εξηγήσει την διαδικασία μετατροπής κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού σε εκτελέσιμο κώδικα σε υπολογιστικό σύστημα. Αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους αρχείων ενός λειτουργικού συστήματος.    Εισαγωγικές έννοιες: το μοντέλο υλικό-λογισμικό ως επίπεδα προγραμματισμού. Ψηφιακή Λογική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μικροεπεξεργαστές, Γλώσσες προγραμματισμού, Συμβολομετάφραση. Λειτουργικό Σύστημα. Δίκτυα, Διαδίκτυο και Τεχνολογίες Διαδικτύου. Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα. Άλλες Τεχνολογίες (Πολυμέσα, Τηλεματική κ.α.)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Κακαρούντας
Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ