Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Εργαστήριο)


Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμοκήπια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια, να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν: α) το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής των αγροτικών κτιρίων γενικά και ειδικότερα των αποθηκών γεωργικών προϊόντων. β) τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τα θερμοκήπια. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμο Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν αγροτικά κτίρια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Άσκηση  1η       :  Οι μονάδες μέτρησης των φυσικών μεγεθών Άσκηση  2η       :  Χαράξεις στο έδαφος (Εντοπισμός σημείου, Ευθυγραμμία δύο σημείων, Εφαρμογές) Άσκηση  3η       :  Χαράξεις στο έδαφος (Χάραξη καθέτων ευθειών ή ορθών γωνιών) Άσκηση  4η       :  Μετρήσεις ( Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων  γωνιών, ασκήσεις εφαρμογής) Άσκηση  5η       :  Μετρήσεις  (Μέτρηση υψομετρικών διαφορών, μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων ) Άσκηση  6η       :  Εμβαδομετρία (Εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων , ασκήσεις στο εργαστήριο και στο έδαφος ) Άσκηση  7η      :  Προμέτρηση των απαιτουμένων υλικών  τοιχοδομών και επιχρισμάτων Άσκηση  8η      : Υπολογισμός θερμικών αναγκών Θερμοκηπίων  Ι Άσκηση  9η      : Υπολογισμός θερμικών αναγκών Θερμοκηπίων  ΙΙ Άσκηση  10η   : Θέρμανση των θερμοκηπίων Άσκηση  11η   : Φυσικός αερισμός Θερμοκηπίων Άσκηση  12η   :  Δυναμικός αερισμός Θερμοκηπίων Άσκηση  13η   :  Δροσισμός  Θερμοκηπίων Άσκηση  14η   : Υπολογισμός των φορτίσεων και διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων  θερμοκηπίων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μενέλαος Θεοχάρης, Δημήτριος Κατέρης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ